Сдружение с нестопанска цел „МИГ КОСТИНБРОД – СВОГЕ“ подписа споразумение за изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. На 04.04.2018 г.  на г-н Георги Вутев – председател на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд – Своге“, бе връчено Решение № РД09 – 312 за одобрение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и за одобрение на финансовия план. Бюджетът на Стратегията е на стойност 2 933 700.00 лева за двете общини – Костинброд и Своге.

Във връзка с това решение, на 10.04.2018 г. в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите, бе подписано споразумение за изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Стратегия e насоченa към оползотворяване потенциала на обхванатата територия – община Костинброд и община Своге и преодоляване на идентифицираните проблеми и нужди на местните общности. Включените мерки, отговарят на целите и черпят финансиране от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

Избраните мерки в Стратегията ще допринесат за разгръщане на потенциала на територията на МИГ „Костинброд-Своге“ и за подобряване конкурентоспособността на местната икономика, давайки своя принос за изпълнението на местните политики за развитие, дефинирани в общинските планове на Костинброд и Своге. Целите на Стратегията за ВОМР ще бъдат постигнати, чрез прилагането на 8 мерки от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.

На 13.04.2018 г. в НЧ „Иван Вазов-1914“ гр. Костинброд се проведе на членовете Общото събрание на МИГ „Костинброд – Своге“ от страна на община Костинброд. На срещата присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд, инж. Габриела Георгиева – заместник – кмет  „Устройство на територията, общинска собственост и екология“, Камелия Георгиева – младши експерт „Оперативни програми и проекти“ и Диана Бончева – технически сътрудник на МИГ „Костинброд – Своге“.

Г-н Трайко Младенов запозна присъстващите с възможностите, които дава стратегията на МИГ „Костинброд – Своге“ и благодари на всички членове на общото събрание за активното участие при провеждането на процедурите по кандидатстване. Той запозна присъстващите с проектните предложения, който община Костинброд има намерение да подготви. В проектните предложения ще се включи ремонт на съществуващата сграда на банята, където община Костинброд има намерение да развие общински музей с зали за конференции и изложби. Също така ще бъде подготвено проектно предложение за изграждане на информационен център в имот общинска собственост в централна градска част. Друго проектно предложение ще бъде разработено за нова сцена на площад „Иван Вазов“, гр. Костинброд.

Чрез МИГ „Костинброд – Своге“ ще се обърне внимание и на читалища и църкви, намиращи се в селата на територията на община Костинброд.

След изложението на проектите, които община Костинброд ще подготви, експертите представиха мерките, по които може да се кандидатства, а именно:

– Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства с общ бюджет 393 374.50 лв. Проектни предложения по нея могат да подават земеделски производители (физически и юридически лица), както и групи или организации на производители.Тази мярка е насочена към подобряване на производствената дейност на земеделските стопанства.

– Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти е на стойност 93 374.50 лв. Допустими бенефициенти са земеделски производители, признати групи или организации на производители, както и еднолични търговци и юридически лица.

– Мярка 6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности   с общ бюджет 1 027 914.50 лв. По нея могат да кандидатстват земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

– Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия. Допустимите бенефициенти са общините на територията на МИГ „Костинброд – Своге“, ВиК операторите, Юридически лица с нестопанска цел и читалищата. Общият бюджет е 1 060 406.60 лв.

– Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура ще подпомага проекти за инвестиции за туристическа инфраструктура, общинска собственост или собственост на ЮЛНЦ, развитие на туристически услуги и атракции за посетители. Общият бюджет е на стойност 240 000 лв.

– Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културно и природно наследство в селата с общ бюджет 60 000 лв. ще финансира възстановяването, реставрацията и/или ремонта на сгради с религиозно значение, в това число и  дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства в населените места на МИГ „Костинброд – Своге“.

– Мярка 8.1 Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви включва залесяване на земеделски и неземеделски земи в територии с ниска лесистентност и в територии с висок и среден риск от ерозия. Тя е на обща стойност 58 674.90 лв.

Заинтересованите лица могат да следят за актуална информация сайта на сдружението –  http://migkostinbrod-svoge.eu/.

17707 посещения общо 1 посещения за деня
ОДОБРЕНО Е ФИНАНСИРАНЕТО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧИМ ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНА КОСТИНБРОД