Обява 2018-6

Информация за обява

Информация за публикуване в профила на купувача

Проект на договор

Техническа спецификация

Указания и образци

28.06.2018
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

05.07.2018
Протокол №1

1559 посещения общо 1 посещения за деня
Обява 2018-6 – Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение „Реконструкция и оборудване на СУ „д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд, находящи се в УПИ I, кв. 88, по действащия ПУП на гр. Костинброд, община Костинброд