Покана за пазарни консултации

Количествена сметка

Образци към покана за пазарни консултации

12.07.2018
Протокол №1
Решение №РД-05-191
Оферта ГМП ЕООД
Оферта ЕВРОЕКОПРОДУКТ-МВ ООД
Оферта ПАНОВ ЕООД

2635 посещения общо 1 посещения за деня
ПК 2018-1 Изготвяне на КСС по СМР дейности, във връзка с проектно предложение „ Изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в гр. Костинброд “ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007)