17.12.2018 г.

18.12.2018 г.

4. КС,
6. Образци за попълване,
7. Технически проекти,

01.07.2019 г.

 1.Информация по преписка 00035-2018-0011 в АОП,

2.Изпратено Обявление за възложена поръчка – ID: 918642 на 26.06.2019 г.,

3.Публикувано Обявление за поръчка в TED –  2019/S 124-302024,

3.1.    Адрес на публикацията:  https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:302024-2019:TEXT:BG:HTML

4. Публикувано Обявление за възложена поръчка в АОП: ID 918642,

4.1.   Адрес на публикация: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=918642

5. Договор № 92 от 21.06.2019 г.  с приложения към него в ZIP съдържащ:

5.1. Договор,

5.2.  Гаранция за договор 92 ОП 2018-11

5.3.  Актуално състояние от Търговски регистър,

5.4. Удостоверения за липса на задължения към община Костинброд,

5.5. Удостоверения от Столична община за липса на задължения,

5.6.  Удостоверения по ДОПК за липса на задължения НАП

5.7. Удостоверения от ИА Главна инспекция по труда,

5.8. Свидетелство за съдимост,

5.9. Удостоверение за регистрация по ДДС

5.10. Удостоверения от КС за Четвърта група, ктроежи от втора до пета категория,

5.11.Застрахователна полица Застраховка професионална отговорност,

5.12.Сертификати за системи за управление на качеството и управление на околната среда: EN ISO 14001:2015 и EN ISO9001:2015;

5.13.Списък общи обороти – 2015, 2016 и 2017 г.,

5.14. Списък на идентично и сходното строителство с доказателства в публични регистри ЦПРС към КСБ на хартиен носител,

5.15.Декларация на Техническо оборудване по списък с приложени документи за собственост,

5.16.Техническо и ценово предложение на изпълнителя,

6. Договор № 93 от 21.06.2019 г.  с приложения към него в ZIP съдържащ:

6.1. Договор,

6.2.  Гаранция за договор 93 ОП 2018-11

6.3.  Актуално състояние от Търговски регистър,

6.4. Удостоверения за липса на задължения към община Костинброд,

6.5. Удостоверения от Столична община за липса на задължения,

6.6. Удостоверения по ДОПК за липса на задължения НАП

6.7. Удостоверения от ИА Главна инспекция по труда,

6.8. Свидетелство за съдимост,

6.9. Удостоверение за регистрация по ДДС

6.10.Удостоверения от КС за Четвърта група, ктроежи от втора до пета категория,

6.11.Застрахователна полица Застраховка професионална отговорност,

6.12.Сертификати за системи за управление на качеството и управление на околната среда: EN ISO 14001:2015 и EN ISO9001:2015;

6.13.Списък общи обороти – 2015, 2016 и 2017 г.,

6.14. Списък на идентично и сходното строителство с доказателства в публични регистри ЦПРС към КСБ на хартиен носител,

6.15. Декларация на Техническо оборудване по списък с приложени документи за собственост,

6.16. Техническо и ценово предложение на изпълнителя,

06.01.2021 г.

1. обявление за приключил договор № 93 от 21062019 г. – ID: 1004048]

1.1. Адрес на публикацията: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1004048&newver=2

2. Данни за публикацията в 00035-2018-0011

22.01.2024 г.
1.1. Адрес на публикацията в РОП: https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F20_2014&id=1046582&mode=view;
2.1. Адрес на публикацията: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:040762-2024:TEXT:BG:HTML;
31221 посещения общо 2 посещения за деня
ОП 2018-11 Строителство на обекти: ”Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, Община Костинброд „ Обособена позиция 1: „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“ Обособена позиция 2: Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци, община Костинброд“ Обособена позиция 3: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд“