Покана за пазарни консултации съгласно ЗОП с приложения:

    1. Образец 1 – Оферта;
    2. Образец 2 – Ценово предложение;
    3. Образец 3 – Количествено-стойностна сметка;
    4. Образец 4 – Техническа спецификация.

28.05.2019
1. Оферти
2. Протокол
3. Решение

1255 посещения общо 1 посещения за деня
ПК 2019 – 2 „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект: Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд, чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за изпълнение на мерките за публичност и визуализация по проекта“