Във връзка със сключен договор с № BG05M9OP001-2.040-0119 от 23.07.2019 г. община Костинброд стартира изпълнението на проект с рег.№  BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора на територията на община Костинброд“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Община Костинброд уведомява всички заинтересовани потребители на почасови патронажни грижи, че стартира набирането на заявления за ползване на услугите.

Потенциални потребители на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове са лица попадащи в една от следните целеви групи:

☐  Лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

☐  Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

☐ Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

☐ Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.

Условия и ред за ползване на услугата „Патронажна грижа“

Всяко лице попадащо в една от целевите групи посочени по-горе,  което желаe да бъде включенo в здравно-социалната услуга подава заявление по образец и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в община Костинброд. При кандидатстването се прилагат следните документи:

– Заявление по образец за ползване на здравно-социалните услуги;

– Копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК (ако лицето е на или под 65 годишна възраст)

За лица над 65 годишна възраст, не се изисква копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК.

– Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни (по образец);

– Копие за настойничество/попечителство (при наличие на такова)

– Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата-когато не се подава лично;

–  Копие от удостоверение за настоящ адрес, когато адреса по лична карта не е на територията на община Костинброд;

Заявленията ще се приемат от 01.08.2019 г. в стая № 2 в Общинска администрация – гр. Костинброд

Лице за контакти:

Ивона Свиленова – Ръководител на проекта

Тел. 0885 760 051

e-mail: patronajnagrija.kostinbrod@abv.bg

Образец на Заявление за ползване на здравно-социалните услуги.

Образец на Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни.

Информация за проекта:

Целта на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на минимум 52 лица с увреждания и възрастни, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

Почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда ще получат минимум 52 потребители от община Костинброд, съобразно разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата.

ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ДО 2 ЧАСА НА ДЕН.

По проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица, въз основа на която ще се формира индивидуална оценка за ползване на услугата.

Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите по проекта ще се извършват в дома им от външни специалисти, наети по проекта. Услугите ще бъдат безплатни за потребителите.

За почасовото предоставяне на социални и здравни грижи в домашна среда по проекта ще бъдат наети 1 рехабилитатор, 1 медицинска сестра, 1 домашен помощник, 1 социален работник и 1 психолог.

Проектът ще се изпълнява в периода 01.08.2019 г. – 31.10.2020 г. – общо 15 месеца, от които 12 месеца пряко предоставяне на услугата.

График за изпълнение на дейностите:

01.08.2019 г. – 31.10.2019 г. – Осъществяване на ремонт и обзавеждане на две помещения, находящи се на 4-ти етаж в сграда „поликлиника“; Закупуване и доставка на автомобил необходим за екипа осъществяващ патронажната грижа; Извършени оценки на специфичните потребности и класиране на всички лица от целевата група подали заявления; Сключени договори с всички класирани кандидат-потребители за ползватели на здравно-социалните услуги.

01.11.2019 г. – 31.10.2020 г. – Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на територията на община Костинброд.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

2533 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд уведомява всички заинтересовани потребители на почасови патронажни грижи, че стартира набирането на заявления за ползване на услугите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора на територията на община Костинброд“