02.08.2019 г.
1. Решение РД 05- 237/02.08.2019 г. с ID: 925982
1.2. Адрес на публикацията в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=925982&newver=2
2. Приложения за попълване
3. Документация
4. Приложение

06.08.2019 г.
1586 посещения общо 2 посещения за деня
ОП 2019-6 Обезвреждане чрез депониране на неопасни (битови) отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо – Костинброд, за общини Костинброд,Своге,Сливница,Божурище,Годеч,Драгоман