На 23.07.2019 г. община Костинброд подписа с Министерството на труда и социалната политика договор с № BG05M9OP001-2.040-0119 за изпълнение на проект с рег.№  BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора на територията на община Костинброд“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. проектни дейности за осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания.

Продължителност на проекта: 15 месеца

Продължителност на предоставяне на социалната услуга: 12 месеца

Бюджет: 168 766,88 лв.

Средства от ЕСФ: 143 451,85 лв.

Национално съфинансиране: 25 315,03 лв.

Срок на изпълнение: 01.08.2019 – 31.10.2020 г.

Цели и очаквани резултати:

 • Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на минимум 52 лица с увреждания и възрастни, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда
 • Изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания , включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.
 • Преодоляване на самотата и социалната изолация на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и на лица с увреждания и техните семейства, хора които нямат близки, и за които има социална необходимост от предоставяне на почасови услуги, за да бъдат независими и да останат колкото може по-дълго време в тяхната обичайна среда.
 • Увеличаване на достъпа до здравно-социални и комунално-битови услуги за възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и на лица с увреждания и техните семейства, хора които нямат близки, и за които има социална необходимост от предоставяне на почасови услуги.

Дейности в обхвата на услугата:

По проекта ще се предоставят здравно-социални услуги в домашна среда от назначени за целта специалисти.

Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Медицински и здравни грижи:

 • Ресоциализация, реадаптация и рехабилитация, включващи: извършване на психосициална рехабилитация на потребители със социалнозначими заболявания, организиране и провеждане на общоукрепващи, мобилизационни и закалителни процедури; обучение в ползване на помощни средства, приспособления и съоражения за придвижване; подпомагане укрепването и адаптирането на потребителите в семейството и социалната среда; съдействие за адаптирането на обществото към потребителя;
 • Манипулации включващи: извършване на инжекции, извършване на венозна пункция, извършване на електрокардиография и други;
 • Провеждане на обучение в областта на здравните грижи на потребителите и техните близки.

Социално-битови дейности:

 • Поддържане на личната хигиена;
 • Поддържане на хигиената в помещението, което потребителя обитава;
 • Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост и др.

Очаквани резултати:

 • Осъществен ремонт и обзавеждане на две помещения, находящи се на 4-ти етаж в сграда „поликлиника“;
 • Доставка на автомобил необходим за екипа осъществяващ патронажната грижа;
 • Извършени оценки на специфичните потребности и класиране на всички лица от целевата група подали заявление;
 • Минимум 52 сключени договори с класираните кандидат-потребители за ползватели на здравно-социалните услуги;
 • Популяризиране на проекта и осигуряване на прозрачност и проследяемост на паричните потоци.

Целеви групи

 • Лица над 65 години;
 • Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;
 • Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;
 • Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства

Заявленията ще се приемат от 01.08.2019 г. в стая № 2 в Общинска администрация – гр. Костинброд

Лице за контакти:
Ивона Свиленова – Ръководител на проекта
Тел. 0885 760 051
e-mail: patronajnagrija.kostinbrod@abv.bg


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

1341 посещения общо 1 посещения за деня
Информация за сключен договор на 23.07.2019 г. между община Костинброд и Министерството на труда и социалната политика с № BG05M9OP001-2.040-0119 за изпълнение на проект с рег.№ BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора на територията на община Костинброд“