23.08.2019 г.

1. Форма за предварителен контрол по чл.232 от ЗОП

2. Решение № РД-05-461/23.08.2019 г. ID: 929693

2.1. Адрес на публикация в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=929693&newver=2

3. Обявление за поръчка 08-00-99/23.08.2019 г. ID: 929695

3.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=929695&mode=view

4. Документация с Технически спецификации, Методика за оценка, Образци за попълване, еЕЕДОП и проект на договор,

4.1. Утвърдена документация,

4.2. Технически спецификации,

4.2.1. Утвърдена Техническа спецификация,

4.3. КС

4.4. Образци за попълване,

4.5. еЕЕДОП,

4.6. Проект на договор,

5. Относими документи

·  Одобрен Инвестиционен проект, включително(в ZIP):

·  Виза за проучване и проектиране на църква,

·  Ситуация – трасировъчен план,

·  Схема за парково осветление,

·   Разрешение за строеж №18/14.02.2012 г.,

·  Акт ЧОС № 598/16.11.2010 г. и  Скица,

·  Договор за учредено право на строеж,

·  Акт обр. №14 от 12.05.2014 г.,

·  Споразумение от 21.06.2019 г.,

·  Решение № 1036/30.05.2019 г. на Общински съвет Костинброд,

·   Скица

19.02.2020
1. Съобщение

25.02.2020 г.

1. Протокол №1,

2. Протокол №2,

3. Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП,

4. Решение № РД-05-69 от 24.02.2020 г.

27.03.2020 г.
1. Обявление за възложена поръчка: ID: 969121,
2. Договор №37 от 12.03.2020 г. с приложения – zip

21.09.2020 г.

1. Обявление за приключил договор: ID: 994715;

1.1. Адрес на публикацията: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=994715&newver=2

2004 посещения общо 2 посещения за деня
ОП 2019-10 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДА НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ «СВ. ВМЧК. МИНА»