02.09.2019 г.
1. Решение РД-05-473/29.08.2019 г. ID: 930806;
1.1. Адрес на публикацията в РОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=930806
2. Обявление № 08-00-103/29.08.2019 г. ID: 930808;
2.2. Адрес на публикацията в РОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=930808
3.Форма за контрол по чл.232 ЗОП

03.09.2019 г.

1. Обявление в ТЕD: 2019/S 169-413489
1.1. Адрес на публикацията:https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:413489-2019:TEXT:BG:HTML

2062 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2019-11 Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Костинброд и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта. (проект № BG16M1OP002-2.002-0009-C01 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“)