Проектът „Български език и литература плюс” е разработен за срок от 3 години. През настоящата учебна година учениците от 5 клас изучават „Български език и литература плюс фолклор”. Проектът е насочен към една съвременна иновационна работа с учениците, като в учебната програма са включени 3 учебни предмета – Български език и литература, Музика и Изобразително изкуство. Заложена е идеята чрез изучавания материал петокласниците сами да си изградят представи за миналото на българите, за тяхната вяра, духовност, културен и материален начин на живот. Така те ще имат възможност да очертаят сами своите възгледи, да осмислят българското народно богатство, около което е необходимо да се обединим, за да съществуваме като народ и в бъдеще.

Целите на проекта през учебната 2019/2020 година са:

изграждане на траен интерес към народното творчество и то да стане основа за възпитание на децата в духа на националната култура;

запознаване на петокласниците с характерните елементи на народните празници и формиране на творческо отношение към тях;

приобщаване на учениците към традициите и обредността и възпитаване у тях на ценни качества и добродетели.

Основен учител, който осъществява и организира иновативните уроци, е учителят по Български език и литература Йоана Петрова. През настоящата учебна година неин партньор е учителят по Музика и Изобразително изкуство Екатерина Михайлова.

За месец и половина от началото на учебната година петокласниците се запознаха с есенните фолклорни празници, създадоха въпросник и сами проведоха интервю с роднина на тема „Как са живели нашите предци?”. Децата подготвиха и фолклорна седянка, с която се представиха на тържеството по случай Деня на народните будители.

1387 посещения общо 6 посещения за деня
От учебната 2019/2020 година Второ основно училище „Васил Левски” е иновативно училище