На 24.10.2019 г., се подписа споразумение между МРРБ и община Костинброд за частично финансиране от 350 000 лева за обект: „Цялостна подмяна на уличната водопроводна мрежа в село Голяновци“.

Проекта започва своята частична реализация по програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подпомагане на общини със средства от държавния бюджет при реализирането на инвестиционни проекти за реконструкция, модернизация и изграждане на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения за подобряване на водоснабдяването.

Само преди месец се откриха строителни площадки за реконструкция и доизграждане водопроводната мрежа в селата Петърч и Драговищица, по спечелен проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014-2020г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Сега чрез отпуснатите средства от държавния бюджет ще имаме възможност да рехабилитираме частично и водопроводната мрежа в село Голяновци.

Общинската администрация Костинброд работи в посока за постоянно развиване на община Костинброд и в частност на В и К инфраструктурата, която след качествено преустройство ще подобри качеството на живот на своите граждани.

17085 посещения общо 2 посещения за деня
МРРБ ще финансира реконструкция на водопроводната мрежа в с. Голяновци