На 21 ноември 2019г. (четвъртък) от 11:00ч. до 14:00ч. екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе изнесена приемна във фоайето на община Костинброд (гр. Костинброд, ул. „Охрид“ №1).  По време на приемната експертите на ОИЦ – София ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по въпроси, свързани с възможностите за безвъзмездно финансиране по актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ). Екипът на ОИЦ – София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

В рамките на есенната кампания екипът на Областен информационен център София-град и София-област провежда изнесени приемни във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област. Информация за датите и местата за провеждане на приемните ще бъде публикувана в рубриката „Календар“ на Единния информационен портал на адрес: https://www.eufunds.bg/bg, както и в интернет страницата на всяка община.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

947 посещения общо 1 посещения за деня
ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД