10.02.2020 г.

1. Форма за предварителен контрол по чл.232 от ЗОП

2. Решение РД-05-41/06.02.2020 г.

2.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=958631&newver=2&__cfduid=dacd73fd4676b9c8c3dc9d2b64dbefe7e1581072347&_ga=GA1.2.949251835.1581072348&PHPSESSID=3f3148d6834a1a981bc880408be2009b&header=&header=print

3. Обявление № 08-00-17/06.02.2020 г. – ID: 958698

3.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=958698&mode=view

11.02.2020 г.

1. Обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз: 2020/S 029-066028

1.1. Адрес на публикацията: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:066028-2020:TEXT:BG:HTML

2. Документация с разяснения, Технически спецификации, Методика за оценка, проект на договор и Образци за попълване- zip

2.1. еЕЕДОП

3. Относими документи

3.1. ПУП и 3.1.1. Относими документи

4. ПИП – Компостираща и 4.1. Относими документи
4.1. относими документи за ПИП Компостираща.rar

5. ПИП – Предварително третиране и 5.1.
5.1.относими документи за ПИП Предварително третиране.rar

09.03.2020
Разяснение № 1

26.06.2020 г.
1. Протокол № 1

12.08.2020 г.
1. Решение № РД 05-293/11.08.2020 г.

26.08.2020 г.
1. Обявление

31.08.2020 г.

1. Обявление – адрес на публикацията в РОП: https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=992451

2. Обявление в TED

2.1. Адрес на публикацията в TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406385-2020:TEXT:BG:HTML&src=0

4072 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2020 – 1 „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“