Уважаеми дами и господа,
Във връзка с одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на земеделските земи в землището на Община Костинброд, Ви уведомяваме, че в Държавен вестник, бр. 13 от 14.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-68 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Безден, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-70 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богьовци, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-71 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голяновци, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-72 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градец, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-73 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драговищица, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-74 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дреново, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-75 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дръмша, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-76 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Опицвет, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-77 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Петърч, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-78 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Понор, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-79 от 03.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бучин проход, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-80 от 03.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царичина, община Костинброд, област София; Заповед № РД-18-81 от 03.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чибаовци, община Костинброд, област София. Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

Заявления за скици на неурбанизираната територия на с.Безден, с. Богьовци, с.Голяновци, с. Градец, с. Драговищица, с. Дреново, с.Дръмша, с. Опицвет, с.Петърч, с. Понор, с.Бучин проход, с. Царичина, с. Чибаовци, община Костинброд, област Софийска може да подавате в Агенция по геодезия, картография и кадастър на адрес: ул. Мусала №1, ж.к. Павлово, гр. София на гише №5, в Общинска администрация Костинброд на адрес: гр. Костинброд, ул. Охрид №1, ет.3, стая 37 /в приемните дни: вторник и четвъртък/, както и при правоспобни лица с дейност по административно облужване, съгласно чл.56 от ЗКИР.

9994 посещения общо 2 посещения за деня
СЪОБЩЕНИЕ