З А П О В Е Д № РД-05-92 / 13.03.2020Г. гр.Костинброд

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, в изпълнение на чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, издадена на основание  чл. 63, ал. 1 от  Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и  във връзка с приети решения по Протокол от 13.03.2020г. на Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд, сформиран съгласно моя заповед № РД-05-81/09.03.2020г.,

НАРЕЖДАМ:

I. На територията на община Костинброд се:

-Преустановяват посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

-Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

– Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

– Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

-Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия – събирания, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и фитнес зали и други);

– Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

– Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации;

II.Във връзка с приети решения по Протокол от 13.03.2020г. на Общински координационен /кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд, сформиран съгласно моя заповед  № РД-05-81/09.03.2020г. :

разкриват се телефони за информация по заповедта и сигнали за неспазване на разпорежданията във връзка с извънредното положение:

0885/12-48-62; 0884/65 -32 -27; 0884/65-37-20; 0888/10-33-35; 0885/13-01-84;

0889/50-0072.

Денонощен национален телефон на Министерство на здравеопазването:

+359/280-78-757

– към състава на Общински координационен /кризисен щаб на община Костинброд за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19/ щаб да бъде включен представител на БЧК;

– Копие от настоящата заповед да бъде изпратена незабавно до експлоатационните дружества /ЧЕЗ Електроразпределение България, ВиК София ЕООД, БТК, „Костинбродгаз“ и всички останали дружества/ във връзка с необходимостта да поддържат и недопускат прекратяване на предоставяните от тях услуги и важността за спазване на хигиенните изисквания и дезинфекция от страна на гражданите.

– Кабелните и интернет доставчици да осигурят по-голяма информираност на населението чрез излъчване на информационни материали във връзка с превенцията от заразяване с коронавирус, в т.ч. информация с текста на настоящата заповед.

Настоящата заповед влиза в сила от момента на подписването й като същата е валидна до 29-ти март 2020г. или до последващ акт на Министъра на здравеопазването.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Александър Ненов -заместник – кмет „Социални и хуманитарни дейности, обществен ред, сигурност и защита на културно-историческото наследство“ на община Костинброд и председател на Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите длъжностни лица, на всички членове на общинския кризисен щаб за сведение и изпълнение и да се обяви на населението чрез публикуване на официалната интернет страница на общината и на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Костинброд, сградите на кметствата и кметските наместничества.

Възлагам на Общински инспекторат – Костинброд, мл. специалист „СИ, УК и ОМП“ и гл. експерт „ОР, С и ЗКИН“ оповестяването на настоящата заповед на всички заинтересовани лица

За информация по насоките за информация по заповедта и сигнали за неспазване на разпорежданията във връзка с извънредното положение:

Ø  0885/12-48-62; 0884/65 -32 -27; 0884/65-37-20; 0888/10-33-35; 0885/13-01-84;

0889/50-0072, e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com и относими публикации към населението на адрес: https://www.kostinbrod.bg и денонощно на национален тел. + 35928078757– Министерство на здравеопазването.

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ  

Кмет на община Костинброд

8111 посещения общо 1 посещения за деня
З А П О В Е Д № РД-05-92 / 13.03.2020Г. гр.Костинброд