⚠️Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.
❌Със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., като се създава нова т. 9 със следния текст:
„Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“
⚠️Всички стопански субекти продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията предвидени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.

✅ Призоваваме жителите и гостите на община Костинброд да спазват стриктно издадените заповеди и разпореждания!

5159 посещения общо 1 посещения за деня
Министърът на здравеопазването издаде заповед за допълнение към заповед РД-01-124/13.03.2020г. !