След сигнали от производители и общини МЗХГ даде разяснения какви документи са необходими на земеделските стопани, за да преминават през Контролно-пропускателните пунктове (КПП), поставени като част от мерките срещу коронавируса, както следва:

До ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини, водни обекти за отглеждане на аквакултури следва да се осигури достъп за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.

За тази цел всички земеделски стопани и животновъди да се пропускат през контролно-пропускателните пунктове след:

Представяне на попълнена декларация (по образеца на МВР), както и на един от следните документи:

  • Удостоверение за регистрация по Наредба 3 като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или;
  • Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

Допуска се преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, ветеринарно-медицински продукти, фуражи, поливна техника и други, необходими за извършване на земеделските, животновъдни и рибовъдни дейности.

Производителите ще се допускат до областните центрове при необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие“, ОС „Земеделие“, ОД на ДФ „Земеделие“ и Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), или при необходимост от посещаване на агро-аптеки, обекти за търговия с фуражи и ветеринарно-медицински продукти, магазини за резервни части, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделската им дейност.

Информация от НСОРБ ⬇️⬇️⬇️

https://www.namrb.org/proizvoditelite-shtche-imat-dostap-do-stopanstvata-si

12307 посещения общо 1 посещения за деня
Производителите ще имат достъп до стопанствата си!