ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Свободните места за прием на деца за учебната 2020/2021 година се обявяват на интернет страницата на Община Костинброд и на информационните табла на съответните детски заведения  в срок до 31 март  на текущата година.

За кандидатстване се подава попълнено заявление по образец  до директора на едно от детските заведения в срок от 01.04.2020 г. до 10.05.2020 г. и важи за всички детски заведения на територията на община Костинброд.

ЗАЯВЛЕНИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ АДРЕСИ!

ЗА  КЛАСИРАНЕ:

  1. Класирането се извършва по график, определен от Общинска администрация.

Графикът се публикува на интернет страницата  на Община Костинброд и се обявява на видно място в детските заведения в срок до 31.05.2020 г.

  1. Класирането се извършва от комисия за всички обявени свободни места.
  2. Информация за първото класиране се публикува на интернет страницата на Община Костинброд и се изнася в списъци пред детските градини на 31.05.2020 г.
  3. В 10-дневен срок от обявяването на списъците, родителите/настойниците на приетите деца писмено потвърждават записването при директора на съответното детско заведение, като подават заявление за прием по образец, заедно с необходимите документи, доказващи общи и социални критерии.
  4. При записване родителят/настойникът се запознава със списъка на необходимите медицински изследвания и документи.

ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ Е ДА СЛЕДЯТ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛАСИРАНИЯТА И ДА СПАЗВАТ СРОКОВЕТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ!

ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДГ „Радост“ , гр. Костинброд – тел. : 0721/66 224; 0721//66 080  odzradost2005@abv.bg

ДГ „Пролет“ , гр. Костинброд – тел.: 0721/66 444   odzprolet1982@abv.bg

ДГ „Виолина“, с. Петърч – тел.: 0885 257 021  dg_violina1976@abv.bg

ДГ „Детелина“, с.Драговищица – тел.: 07118/23 80; 0882 283 793  dgdetelina_1977@abv.bg

Общинска администрация  тел.: 0721/68 710; 0889 500 019; prosveta_kostinbrod@abv.bg  – Таня Кирилова-Иванова     


>>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. КОСТИНБРОД  ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – ЗА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

6278 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД