На 13.03.2020г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, заедно с инж. Габриела Трайкова – заместник-кмет в ресор „Устройство на територията, общинска собственост и екология“ и г-жа Снежа Трендафилова- Директор на Дирекция „Обществени поръчки, Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт подписаха договор № BG06RDNP001-7.002-0021-C01 / 13.03.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ №BG06RDNP001-7.002 – УЧИЛИЩЕ „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“.

Проектът „Реконструкция и оборудване на СУ „д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд, находящи се в УПИ I, кв. 88, по действащия ПУП на гр. Костинброд, община Костинброд ” е на стойност : 901 226,24 лв.

Основни дейности по проекта са:

1. Реконструкция и оборудване на спортна площадка №1. Реконструкция на съществуващата площадка за футбол, което ще позволи в последствие да се развият две обособени, чрез маркировка върху настилката, игрища – едно за футбол и едно за тенис на корт. Чрез проекта ще се реконструира съществуваща площадка за футбол с размери 20м/40м., която е в лошо експлоатационно състояние.

2. Реконструкция и оборудване на спортна площадка №2. Ще се изпълнят дейности по ремонт и реконструкция на съществуващо спортно игрище № 2, което ще обособи още едно игрище функционално разделено на две – едно за баскетбол и едно за волейбол.

3. Реконструкция на скатен покрив. С настоящия проект в съществуващата сграда се предвижда основен ремонт на скатния покрив на едното крило, който не беше ремонтиран по енергийна ефективност.

4. Вертикална планировка. С проекта ще бъде решен проблема с наводняването на столовата, като в северната част на сградата ще се изпълни алея с ширина 1,50м., която ще спре водопритока към сградата.

5. Ремонт и реконструкция на съществуващата ограда. Ще се изгради нова ограда на училищния двор.

Образованието е единен целенасочен процес на възпитание, обучение и придобиване на съвкупни знания, умения, ценности, социални убеждения и навици. За община Костинброд една от най-важните сфери е именно образованието и материалната база към нея. За по-малко от 10 години, общината успя да реализира множество проекти и да обнови шестте училища на нейна територия.

Работата не спира до тук!

Продължаваме да развиваме училищната база, да надграждаме и да създаваме все по-благоприятна среда за нашите деца и за бъдещето на България!

6215 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “ Реконструкция и оборудване на Средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд