15.06.2020 г.

1. Форма за предварителен контрол;
2. Информация за преписката;
3. Решение РД-05-214/12.06.2020 г.;
3.1 Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=984022&newver=2
4. Обявление № 08-00-66.1/12.06.2020 г.;
4.1. Адрес на публикацията: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=984027&mode=view

 

17.06.2020 г.

1. Обявление в TED: 2020/S 116-282068;

1.1. Адрес на публикацията: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282068-2020:TEXT:BG:HTML&tabId=1

2. Утвърдена документация с приложения – zip;

2.1. Образци – zip.

2.2. Методика

3. еЕЕДОП

16.10.2020 г.

1. Съобщение

21.10.2020 г.
1. протокол №1;
2. протокол №2;
3. доклад;
4. решение РД-05-378/21.10.2020 г.

14.12.2020 г.
1.1. Адрес на публикацията в РОП: https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=1001988
11.05.2021 г.
1.1. адрес на публикацията в РОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1012468&newver=2
2.2. адрес на публикацията в РОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1012470&newver=2
3. адрес на преписката в РОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=382907
1937 посещения общо 2 посещения за деня
ОП-2020-9 Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за 1 зимен сезон: от 11.2020г., до 03.2021г, включително” в две обособени позиции: № 1: Зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд; № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата