ЗАПОВЕД № РД -05- 336 / 24.09.2020г.
Във връзка с планирани дейности по полагане на пътна маркировка, с цел обособяване на стандартни паркоместа на ул. „Охрид“ и ул. „Надежда“, ограничаване на рискове от пътнотранспортни произшествия, както и зони за паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на жители и гости на община Костинброд, опазване на обществения ред и сигурност, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.3,  чл.19, ал.1, т.2, ал.2, т.5 и чл.23 от Закона за пътищата и чл.5, т.1, ‚чл. 8в, ал. 2, б. А от Наредбата за управление на общинските пътища на община Костинброд,

НАРЕЖДАМ:

  1. За времето от 08:30ч. на 25.09.20г. до 14:00ч. на същия ден да се преустанови движението и паркирането на МПС-та, в частта на улица „Охрид“ от кръстовището й с улица „Обединена” до кръстовището й с улица „Христо Ботев, както и в цялост по ул. „Надежда“, като за движение ще се пропускат само служебни автомобили на Общинска администрация – Костинброд, автомобили със специален режим на движение и автомобили и техника на фирмата изпълнител на дейности по полагане на пътна маркировка.
  2. Във връзка с т.1  от настоящата заповед, се предвижда обходен маршрут за движение на МПС-та, както следва: ул. „Обединена“ – ул. „Димчо Дебелянов“ – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Славянска“.
  3. Движението на МПС – та да се осъществява по обходните улици в съответствие е правилата за движение.

Заповедта да се съгласува с РУ на МВР – Костинброд, за оказване на необходимата помощ и съдействие по компетентност.

Заповедта да се доведе до знанието на населението и на живущите на засегнатите от ограниченията улици, чрез обявяване на сайта на община Костинброд и с поставяне на информационните табла на Общинска администрация.

Заинтересованите лица, живущите на засегнати от ограниченията улици, да бъдат уведомени лично чрез залепяне на съобщение на адреса.

Уведомяването възлагам па служителите на „Общински инспекторат“- Костинброд.

Възлагам на Димитър Георгиев – Ръководител на Общински инспекторат – Костинброд да осъществи контролни функции и дейностите, необходими във връзка изпълнение на заповедта.

Организацията за затваряне на определените зона е задължение на Общинска администрация – Костинброд.

Контрола по изпълнени на заповедта ще осъществя лично.

Препис от заповедта да се връчи на началника на РУ – Костинброд, Център за спешна медицинска помощ – Костинброд, Районно управление за пожарна безопасност и защита на населението – Костинброд, Валя Иванова – секретар на община Костинброд и на Димитър Георгиев – Ръководител на Общински инспекторат Костинброд за сведение и изпълнение.

Неразделна част от настоящата заповед е приложената схема.

За заповедта да бъдат уведомени по определения в нея ред всички упоменати заинтересовани лица.

АЛЕКСАНДЪР НЕНОВ
За Кмет на община Костинброд,
Съгласно Заповед № РД-05-335/23.09.2020г.

Съгласувал:
Инж. Теодора Гогова
Заместик – кмет „ИР и ИИ“

6000 посещения общо 1 посещения за деня
ЗАПОВЕД № РД – 05- 336 / 24.09.2020г.