Препис-извлечение от протокол на заседание на Областен кризисен щаб – Софийска област:

Препис-извлечение от протокол на заседание на Общински кризисен щаб, община Костинброд:

                                                                                                                                                                                                                                                                      Препис-извлечение

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19 на територията на община Костинброд сформиран със Заповед №РД-05-81 от 09.03.2020 и допълнена със Заповед №РД-05-119/31.03.2020г. на кмета на Общината, проведено от
14:00 ч. на 27.10.2020г. в малкия салон на НЧ „Иван Вазов“, гр.Костинброд

Днес, 27.10.2020г. (двадесет и седми октомври, две хиляди и двадесета година),  от 14:00ч., в малкия салон на НЧ „Иван Вазов“ гр.Костинброд, беше проведено заседание на Щаба за превенция и ограничаване и недопускане на разпространението на заболяването  COVID-19 на територията на община Костинброд (наричан по-долу за краткост “Щаб“).

На заседанието присъстват:

Председател:
Александър Ненов-заместник-кмет „Социални и хуманитарни дейности,обществен ред,сигурност и защита на културно-историческото наследство“ на община Костинброд

Заместник-председатели:

1.д-р Атанас Тенев- Председател на ОбС-Костинброд и общопрактикуващ лекар в „АВИЦЕНА“ ООД;

2.д-р Георги Георгиев-общопрактикуващ лекар в „АВИЦЕНА“ ООД

3.Лора Емануилова –директор на дирекция „ТТО и ОП и П“

4.Валя Иванова-Секретар на Общинска администрация –Костинброд

Секретар:
Таня Иванова-Началник-отдел „СХД“

 1. Трайко Младенов-кмет на община Костинброд
 2. инж.Габриела Трайкова – заместник-кмет на община Костинброд
 3. инж.Теодора Гогова-заместник-кмет на община Костинброд
 4. Валентин Василев-мл.експерт „СИ,УК и ОМП“
 5. Живко Георгиев-ВИД Технически ръководител на „ВиК“ЕООД-район Костинброд
 6. Анита Кръстанова-директор на дирекция „ФСД“ и Главен счетоводител
 7. арх.Веселин Клянев-директор на дирекция „УТ,С,СК,ИИ,ИП и Е“и Главен архитект
 8. Теодор Атанасов-ст.юрисконсулт, общинска администрация Костинброд
 9. Димитър Георгиев- Ръководител на Общински инспекторат
 10. Клавдия Георгиева- Главен инспектор в Общински инспекторат;
 11. гл. инсп. Емил Димитров- ВИД Началник на РС“ПБЗН“
 12. Красимир Дебеляшки –Главен инспектор „Екология, С и ГС“;
 13. 14.Димитър Василев- Директор на ДГС Сливница
 14. 16.Иван Найденов-Председател на „Потребителна кооперация“-Костинброд
 15. Георги Георгиев-Началник група „Охранителна полиция“, РУ-Костинброд
 16. Подполковник Александър Георгиев-Командир на Военно формирование 34 420
 17. Владимир Червенков – главен експерт „ОР, С и ЗКИН“

…………………………………………………………………………………………………..

Г-н Ненов даде думата на г-н Младенов.

…………………………………………………………………………………………..

Г-н Младенов изрази изключително притеснение относно изключително сериозен казус с обществения превоз на пътници по автобусни линии, а именно: невъзможността за поемане на целия пътникопоток по линия „София-Петърч“ от транспортния оператор, извършващ превозите от квотата на Столична община.

Г-н Младенов благодари на членовете на щаба за присъствието на днешното заседание и представи следното:

На база квотното разпределение почти половината на курсовете по най-натоварената автобусна линия „София-Петърч“ се възлагат от Столична община. Изпълнителят им-  „Борекс Транс“ АД – ги изпълнява с превозни средства с капацитет до 14+1+8 места.

Горното обстоятелство доведe до невъзможност за поемане на целия пътникопоток – ежедневно до столицата и обратно пътуват работещи и учащи там жители на община Костинброд, които остават по спирките поради невъзможност да се качат в превозните средства, което довежда до закъснения за работните им места, за начален час на учебните занятия и прибиране от същите.

Огромно е и неудобство за пътуващите, успели да се качат в превозните средства, обслужващи курсовете от квотата на Столицата- няма и минимална дистанция между тях, което е в краен противовес на въведените със заповеди на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

Жителите на общината ни, в писмени сигнали и жалби, очакват намиране на решение на създалата се изключително сериозна ситуация.

Община Костинброд е уведомила нееднократно Столична община за създалия се проблем (писма с изх.№07.00-53/24.09.2020г., №07.00-56/25.09.2020г №07.00-57/28.09.2020г.), води се и кореспонденция с РЗИ-Софийска област, която също е сигнализирана от жители на община Костинброд за проблема. Изпратихме и констативни протоколи от проверки на Общински инспекторат-Костинброд, видно от които на следните курсове по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Столицата, изпълнявани в делнични дни:

 • часове на тръгване от с.Петърч за гр.София: 6:30ч. и 7:25ч.
 • часове на тръгване от гр. София за с.Петърч: 14:15ч. и 18:20ч. ,

превозните средства не поемат пътникопотока или между пътуващите, успели да се качат няма и минимална дистанция.

След получено писмо с изх. №97-01-130-2/25.09.2020г. от РЗИ-Софиска област, своевременно уведомихме с писмо с изх.№07.00-56/25.09.2020г. транспортните фирми, осъществяващи превозите от община Костинброд до гр. София и обратно, както и Столична община- в качеството й на възложител, да подсигурят превозни средства с достатъчна пътниковместимост и да спазват стриктно въведените противоепидемични мерки. Същото не е изпълнено към момента.

В края на месец септември Общински съвет Костинброд изпрати покана с изх.№95/29.09.2020г. до управителя на транспортната фирма, осъществяваща автобусни превози от квотата на Столична община с МПС-та с недостатъчна пътниковместимост, за присъствие на сесия на 30.09.2020г. Поканата не бе уважена- присъствие нямаше.

Общински съвет Костинброд изпрати писмо с изх.№98/01.10.2020г.до кмета на Столична община-г-жа Фандъкова и председателя на Столичен общински съвет- г-н Герджиков, в което настоява за промяна в начина на извършване на възложената от Столична община транспортна услуга, свързана с увеличаване капацитета на използваните автобуси.

На 15.10.2020г., Община Костинброд отново отправи покана с изх.№ 07.00-60 за среща с превозвачите, извършващи превозите по автобусни линии от община Костинброд до гр. София и обратно, с цел намиране на решение на създалата се изключително сериозна ситуация в условията на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

На срещата, състояла се на 19.10.2020г. /понеделник/, от 14:00ч., в административната сграда на община Костинброд присъства превозвача, изпълняващ превозите по автобусни линии от квотата на община Костинброд, а на 16.10.2020г. електронната поща на община Костинброд бяха получени писма с изх.№ 20 и изх.№ 61, и двете с подател „МАКЕ ТРАНС“ АД, но подписани от управители съответно- Михаил Стойчев и Георги Николов, в които заявяват, че поради служебна ангажираност няма да присъстват на срещата.

На заседание на Областен кризисен щаб, проведено на 15.10.2020г., със съдействие на д-р Александър Златанов- директор на РЗИ-Софийска област, се взеха следните решения:да бъдат организирани съвместни проверки от представители на РЗИ-Софийска област, ОД на МВР и Общински инспекторат Костинброд, като и СРЗИ и Областна администрация на област София да бъдат уведомени за действия по компетентност.

В отговор на писмото от Общински съвет до Столична община и Столичен общински съвет, с писмо с изх.№СОА19-ДИ09-1447/19.10.2020г., бе предоставена следната информация: че Столична община се е „обърнала за съдействие към транспортния оператор „Борекс Транс“ АД за становище относно възможността за осигуряване  на превозни средства с по-голяма пътниковместимост, положителното решение обаче зависи от техническите и финансови възможности на дружеството.“, както и че  „значителен пътникопоток се формира между с.Петърч и общинския център, който очевидно  не би могъл да бъде поет от автобусната линия от републиканската транспортна схема с 13  утвърдени междинни спирки на територията на гр.Костинброд“.

В отговор с изх.№07.00-64/20.10.2020г. възразихме за предложената възможност, чрез „утвърждаване и обезпечаване на общинска транспортна схема (в рамките на общината)“ да бъде разрешен сериозният проблем, който засяга правото и законният интерес на работещите и учащите в град София жители на Костинброд да се приберат с обществен автобусен транспорт., тъй като пътуващите остават по спирките и на територията на Столицата, поради невъзможност да се качат в превозните средства, а за успелите да се качат – няма и минимална дистанция по време на пътуването. За горното надлежно сме предоставили на Столична община с писмо с изх.№ констативни протоколи №0002138 и №0001509, съставени от общински инспекторат Костинброд, с писмо с рег.№СОА20-ДИ09-1213/24.09.2020г.

В заключение предоставихме следното конкретно предложение: на основание чл.26, т.2, г). във връзка с чл.25, т.3 от договор № СОА19-ДГ55-530/26.07.2019г., сключен между Столична община и „Борекс транс“ АД да бъде възложено изпълнение на транспортната задача, предмет на горецитирания договор, с превозни средства с пътниковместимост 50 места.

Във връзка с получено писмо от г-н Илиан Тодоров- Областен управител на Софийска област с вх. № 07.00-287/23.10.2020г. относно изискване на подходяща пътниковместимост на превозните средства, с които се изпълняват възложените превози по автобусни линии, и цитирани по-горе писма с указания на РЗИ-Софийска област, взето решение на Областен кризисен щаб на 15.10.20г., г-н Младенов предложи да отново да бъде подготвено и изпратено писмо до транспортните оператори, извършващи обществен превоз по автобусни линии, с копие до Столична община и Изпълнителна агенция автомобилна администрация, във връзка с указанията и изискванията.

На настоящото заседание на Общинския кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19 на територията на община Костинброд, в продължение на горното единодушно се взеха следните

Р Е Ш Е Н И Я :

 1. Ръководителите на банкови клонове на територията на община Костинброд стриктно да спазват мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати. За целта всеки клон да приеме и оповести по достъпен за всеки гражданин начин ред, по който се изпълняват указанията за дезинфекция;
 2. Да бъдат осъществени проверки на основание чл. 5б във връзка с чл. 8, ал. 3, ал. 4 от Закона за закрила на детето.
 3. Всички търговски дейности, които не са упоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред, при стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
 4. Да бъде осигурена стриктна и редовна дезинфекция от собствениците и/или ползвателите на вендинг-автомати на територията на община Костинброд
 5. Община Костинброд да увеличи разпространението на материали относно превенция от заразяване, нормативно заложените мерки против разпространението на COVID-19 по всички информационни канали..
 6. Община Костинброд отново да подготви и изпрати писмо до транспортните оператори, извършващи обществен превоз по автобусни линии, с копие до Областния управител на Софийска област, Областния управител на област София, Столична община – в качеството й на възложител на част от превозите, и до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, във връзка с указанията за превенция от заразяване с  COVID-19 и изискванията за изпълнение на транспортната услуга с превозни средства с подходяща пътниковместимост.
 7. Да бъде изпратено запитване до Областния кризисен щаб относно работното време на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, увеселителни и игрални зали и дискотеки

Неразделна част от настоящия протокол е присъствен списък, съдържащ имена, длъжности и телефонни номера на членовете на Общинския кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19 на територията на община Костинброд, в който е удостоверено присъствие на заседанието.

Настоящият протокол съдържа 8 /осем/ страници и се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

Присъствие и съгласие с написаното удостовериха:

……………………………………………………………………………………………..


ПРОТОКОЛ от заседание на Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19 на територията на община Костинброд, проведено от 14:00 ч. на 27.10.2020г. в малкия салон на НЧ „Иван Вазов“ гр.Костинброд

12096 посещения общо 2 посещения за деня
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ – Относно: Обществен превоз на пътници по автобусна линия „София-Петърч“