Община Костинброд в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 01.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители и „Лични асистенти“ на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
 • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Минималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е 2 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Специализираната социална услуга включва:

 • задоволяване на ежедневните потребности от битов и социален характер;
 • движение и предвижване (промяна и поддържане на позицията на тялото при нужда)
 • изпълнение на ежедневни домакински дейности (пране, чистене, пазаруване)
 • помощ за поддържане на лична хигиена на потребителите
 • комуникация

Заявленията от кандидатите за потребители, желаещи да станат част от услугата „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 01.02.2021 г. в ЦСРИ „Надежда“ гр. Костинброд (4ти етаж, сградата на поликлиниката), всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

6386 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги