До края на месеца по проекта ще бъде сключен договор между община Костинброд и Министерство на труда и социалната политика за безвъзмездна финансова помощ на стойност 200 778,66 лева, със срока на изпълнение 12 месеца.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Дейностите по проекта ще стартират от 01.05.2021 г., като по този начин община Костинброд ще продължи да подпомага най-нуждаещите се лица от здравно-социални услуги (подкрепа в домакинството, пазаруване, заплащане на битови сметки със средства на потребителите, медицински грижи, съдействие за административни услуги, рехабилитация и др.).

До момента от услугите са се възползвали над 120 лица по проекти BG05M9OP001-2.040-0119 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“ – Компонент 2; BG05M9OP001-2.101-0075-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костинброд“ – Компонент 3, изпълнявани от община Костинброд.

3949 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд, спечели проект № BG05M9OP001-6.002-0110 “Патронажна грижа + в община Костинброд”, по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.