На обсъждането присъстваха и взеха участие кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, зам.-кметът г-н Александър Ненов, служители на общинска администрация и граждани.

Планът за интегрирано развитие е основният стратегически документ за управление на община Костинброд в следващите 7 години. Той е и основен документ от системата за стратегическо планиране на регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Стратегическата рамка на община Костинброд се състои от визия, 4 стратегически цели, 11 приоритета, 17 специфични цели и 55 мерки. Визията за развитието на общината дава характеристики на специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява перспективите пред регионалното и пространственото развитие на общината на основата на икономическите и социалните фактори, като отчита възможностите за преодоляване на различията между градските и селските територии.

Целите и приоритетите на ПИРО се определят в съответствие с целите и приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на по-високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на общината. Целите на плана отразяват местните потенциали за развитие и се съсредоточават върху решаването на конкретните проблеми на общината.

Приоритетите, дефинирани в ПИРО са в съответствие с предвижданията на Национална концепция за пространствено развитие и другите секторни политики.

Дискусията се проведе при представянето на стратегическите цели и приоритетите пред община Костинброд за новия програмен период 2021- 2027г. , които са следните:

Стратегическа цел 1. Развитие на конкурентоспособна икономика, основаваща се на местния демографски, природен и културно-исторически потенциал. Стратегическата цел е насочена към повишаване конкурентоспособността на местната икономика, чрез създаване на условия за насърчаване на местния бизнес и привличането на инвестиции. В програмния период 2021-2027 г. ще се постави акцент и върху създаването на нов имидж и продукти, които да допринесат за увеличаване на добавената стойност на произведената продукция и генериране на повече приходи за общината. Разглежданата цел е насочена към стимулиране развитието на иновативни практики, производства и към създаване на благоприятни условия за развитието на традиционни дейности за местната икономика.

Туризмът, като част от местната икономика, също е включен в тази стратегическа цел. На него е посветена цяла една специфична цел. Планираните мерки са насочени към разнообразяване на туристическия продукт, разкриване на нови туристически маршрути, рекламиране и популяризиране на туристическия потенциал.

Стратегическа цел 2. Повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал. Тази стратегическа цел е насочена към повишаване на качеството на живот чрез предприемането на мерки и дейности, които ще допринесат за повишаване на качеството на образованието в общината. Друг приоритет в тази стратегическа цел е насочен към развитието на човешкия капитал и повишаване на възможностите за професионална реализация на хората. Това включва намаляване на равнището на безработица чрез реализирането на различни програми за трудова заетост, квалификационни и преквалификационни курсове, включването на малцинствените групи в пазара на труда и осигуряване на възможности за професионална реализация на младите хора. На следващо място важен приоритет е подобряване на качеството на здравните грижи и предоставяните социални услуги.

Стратегическа цел 3. Изграждане на модерна и достъпна инфраструктура и качествена жизнена среда, с акцент върху устойчивото развитие на територията. Тази стратегическа цел акцентира върху изграждането, модернизацията и рехабилитацията на здравната, образователната, социалната и техническа инфраструктура в община Костинброд. Поставя се акцент и върху подобряването на селищната среда и постигане на балансирано териториално развитие. Инфраструктурната осигуреност е една от най-важните предпоставки за развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж.

Във връзка с приоритет „Подобряване на техническата инфраструктура“, една от заложените мерки е изграждане на велоалеи в общината. По този въпрос се включи с изказване и кметът на общината г-н Трайко Младенов, който разясни, че обсъжда идеята с инвеститори на територията на общината, които притежават сертификат за инвеститор Клас „А“, както и с останалите фирми, намиращи се в индустриалната зона и те биха подкрепили проектната идея да има велоалея, която да свързва индустриалната зона с централната част на града. Общата цел на Общината и бизнеса е съвместното създаване на една благоприятна икономическа среда, инфраструктурно и логистично развитие на Костинброд, което ще допринесе за благоприятни условия за живот.

Стратегическа цел 4. Интелигентно управление при предоставянето на ефективни публични услуги и повишаване на административния капацитет. Стратегическа цел 4 акцентира върху предоставянето на качествени административни услуги за гражданите и бизнеса. Изключително важна част в процеса на планиране и управление заема място подобряването на координацията и партньорството при изпълнение на планови и програмни документи през програмния период 2021-2027 г. Постигането на проектен капацитет в общинската администрация има значение по отношение на намирането на нови възможности за финансиране по Структурните фондове на ЕС.

648 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 31 август 2021 г., в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“ се проведе обществено обсъждане на Проект на „План за интегрирано развитие на община Костинброд за периода 2021 – 2027г.“ (ПИРО) при спазване на противоепидемичните мерки. Изключително обществено значим план за местното население, засягащ развитието на общината във всякакъв аспект.