С кратки встъпителни думи пресконференцията откри г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд с ресор социални и хуманитарни дейности. Той поздрави гостите на събитието и благодари на домакините в лицето на Сдружението на деца с онкохематологични заболявания – изпълнител на дейността по проекта – за предоставената възможност за пореден път да се запознаем на място с постигнатото до момента.
Г-н Ненов подчерта изключителната важност на този вид дейност – иновативна за цяла България, а и за Югоизточна Европа – и очерта предстоящите стъпки в нейното утвърждаване и развитие, както и в приобщаването й към широката палитра от социални услуги, предоставяни на територията на община Костинброд.
Управителят на центъра г-жа Петя Александрова с помощта на съдържателна презентация запозна участниците в събитието с резултатите от предоставянето на услугата за изминалата една година от стартирането на проекта. Тя представи постигнатите резултати с акцент върху прилагането на адекватни и навременни грижи за предотвратяване на социалните, психологически и емоционални рискове, които заболяването и лечението носят за децата и техните семейства и близки…
Г-жа Александрова насочи вниманието към основните моменти в разработената и прилаганата в практиката застъпническа стратегия и методология, както и към програмите за работа с деца и тинейджъри с онкохематологични заболявания, техните семейства, братя и сестри.
Приетата стратегия цели защитата на правата на децата с онкохематологични заболявания, подкрепа и осигуряване на социалната адаптация по време на лечението и след това, ресоциализация и реингеграция на децата и техните семействата. Основното средство за постигане на тези цели е развитието на адекватни социални умения у децата и близкото им обкръжение в среда, максимално близка до семейната.
Обстойно бяха представени областите на подкрепа, целевите групи, съдържанието на отделните програми за работа, дейностите, които Центърът осигурява – арт ателиета, групова психотерапия, разходки на открито, велопреходи, разходки с лодки в близкия язовир, игри в покрит и отопляем басейн, кулинарна академия, трудотерапия, йога на смеха, музикални и други.
Услугите на центъра до момента са ползвали общо 32 семейства, някои от които повече от веднъж, 15 тийнейджъри и 21 братя и сестри на деца в процес на възстановяване. Според направените анкети удовлетвореността на потребителите е 100% положителна.
От името на Сдружението на деца с онкохематологични заболявания г-жа Маргарита Борисова – координатор на Центъра – благодари за адекватната и навременна подкрепа, оказвана във времето от страна на община Костинброд и изрази увереност в продължаване на продуктивното сътрудничество и в бъдеще.
С участието си събитието уважиха г-жа Анелия Велева – общински съветник в община Костинброд, г-жа Христина Оцетова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ София област, г-жа Галина Стоичкова – директор на дирекция „Социално подпомагане“-Костинброд, гости и служители на община Костинброд.
9685 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 14 октомври, от 10.30 часа в административната сграда на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания, село Опицвет, се проведе втората пресконференция в изпълнение на проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, изпълняван от Община Костинброд по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.004-0001-C01, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.