До физическите и юридическите лица – живеещи и извършващи търговска дейност на територията на общината и желаещи да бъдат присъединени към газопреносната мрежа и да ползват съответната услуга от доставчика на газ за територията на община Костинброд.

❗️Относно спекулациите, слуховете и неверните твърдения, че общинска администрация-Костинброд в лицето на нейни служители или на ръководния й състав пречи, спира или забранява на газопреносното дружество да присъединява нови абонати, подали заявления да се ползват от услугата – сме длъжни да опровергаем тези твърдения. Уличните газоразпределителни мрежи, техните елементи и прилежащите им съоръжения се изграждат от и за сметка на юридическото лице, получило разрешение за изграждане на такъв вид енергиен обект по закона на Енергетиката, а именно „Костинброд Газ“ ООД. Искаме ясно да заявим, че единствено отговорно и имащо право за прокопаванията и свързванията на желаещи да се газифицират физически и юридически лица е газовото дружество, което работи и развива дейността си в общината от много години. “Костинброд Газ“ ООД е единствения лицензиран доставчик на природен газ за територията на община Костинброд по Закона за енергетиката. Второто изключително важно условие е газоразпределителното дружество да подаде заявление и да получи разрешение от общинска администрация за прокопаване на улици, тротоари, площади и други общински терени с цел осигуряване на присъединяване на поземлен имот към общите мрежи на техническата инфраструктура.

Разрешението е под форма на договор между общината газоразпределителното дружество за прокопаване в общински терени с ангажимент на изпълнителя/оператора, нарушените настилки да бъдат възстановени във вида им преди интервенцията. Договора се обезпечава с депозит/гаранция внесени от газоразпределителното дружество по специална сметка на община Костинброд равен на стойността за възстановяване на разрушените улични, тротоарни настилки и прилежащи площи – общинска собственост. След извършване на работите от газоразпределителното дружество се съставя констативен протокол, в който се отразява изпълнението по възстановяването на засегнатите общински площи. Ако възстановителните дейности са изпълнени качествено и в срок депозита/гаранцията се възстановява на изпълнителя/оператора.

❗️За съжаление през последните месеци, дори през последните дни са констатирани многобройни прокопавания, чиито извършител не може категорично да бъде установен, както в града, така и в газифицираните села, за които прокопавания няма внесени заявления и гаранция за възстановяване. Изграждането на газови отклонения – несъгласувани от общината могат да бъдат опасни при извършване на земно – изкопни работи. Опасността за възстановяване от общината на разбитите и разкопаните тротоари и улици със средства от общинския бюджет е голяма, а не считаме, че това е редно, правилно и законно.

✅ Към днешна дата ръководството на общината е провело работна среща с ръководството на газовото дружество, като заявяваме ясната си позиция, че държим и ще държим присъединяването на нови абонати да става в съответствие със законовите и общински нормативни разпоредби. Намираме се на прага на отоплителния сезон и в застудяващото време присъединяването на десетките подали заявления абонати е отговорност на газовото дружество и това трябва да става с ясни правила и отговорности. Не считаме, че трябва да изразходваме общински и/или държавен ресурс, за да възстановяваме нарушената през годините инфраструктура след дейностите на което и да е експлоатационно дружество. Когато в община Костинброд са постъпили заявления и гаранция за съответно присъединяване към газопреносната мрежа – подадени от дружеството, общината никога не е отказала и своевременно е съдействала. Ще продължим да сме безкомпромисни към нерегламентираните и несъгласувани прокопавания с цел запазване живота и здравето на хората, както и на тяхното имущество! Ако заради това, че държим дейностите да са по регламент и законни – сме виновни – сме съгласни с неверните твърдения, а дали дружеството има капацитет да свърже до настъпващата зима, десетките пуснати към него заявления за газ зависи от мениджмънта и неговата организация.

⚠️Община Костинброд остава на разположение за предоставяне на отговори, съобразно нашата компетенция и отговорности на въпроси на физически и юридически лица относно желанието им да бъдат газифицирани!
14576 посещения общо 4 посещения за деня
⬇️⬇️ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ⬇️⬇️