Отец Дамян и отец Николай отслужиха водосвет за здраве и благополучие.На събитието присъстваха инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов – заместник-кметове на община Костинброд, служители на общинската администрация, служители на социални центрове и общински съветници, както и жители на град Костинброд. Сред присъстващите бяха и представителите на фирмите – изпълнители на дейностите по проекта: инж. Илина Петрова и г-жа Севина Пашамова – представители на фирмата-изпълнител „Вера Строй“ ЕООД, арх. Христо Гюров – проектант и представител на фирма „Дженерис“ АД.

През 2019 година община Костинброд спечели този значим проект, благодарение на който се осъществи изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на общината.

Проектът, чиято реализация завърши, се финансира по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

С инвестицията от 1 144 587, 35 лева се осъществи рехабилитация и изграждане на  следните улици от уличната мрежа на гр. Костинброд:

Улица „ВИТОША“ от ОТ309 до ОТ341;

Улица „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348;

Улица „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода“;

Улица “Й. ЙОВКОВ“от ОТ361 до ОТ651.

Основната цел на проекта е насърчаването на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Костинброд и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.

Следващата година, община Костинброд ще продължи изграждането на улици и пътища в община Костинброд.

9570 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, 12.11.21., на ул. „Гео Милев“ в гр. Костинброд се състоя официално откриване на рехабилитирани улици в град Костинброд по проект “Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд” – обект: Изграждане на ул. „ВИТОША“от ОТ309 до ОТ341, ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ 341 до ОТ 348, ул. „ПИРИН“ от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода, и Рехабилитация на: ул.“Й. ЙОВКОВ“от ОТ361 до ОТ651, гр. КОСТИНБРОД”