Считано от 01.03.2022г. се увеличава стойността на разхода за единица продукт – топъл обяд – от 2,70лв. с ДДС става 2,90 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 30.06.2022г.

Стойността на проект BG05FMOP001-5.001-0055-C05 „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Костинброд” възлиза на 123 190,10 лв. Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT – EU.

“Топъл обяд” е част от социалната политика, която Община Костинброд развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Главната цел на проекта e подкрепа на уязвими граждани на община Костинброд, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от COVID-19.

Проектът стартира на 04.01.2021г. и подсигурява предоставянето на топъл обяд на най-нуждаещи се и уязвими лица при спазване на всички противоепидемични мерки, включително да се доставя храната до дома на потребителите. По проекта се изхранват 110 лица от града и селата в общината. Те ежедневно получават в дома си супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт, опаковани в съдове за еднократна употреба.

Целевите групи, които са допустими за включване по проекта са:

• Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

• Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

• Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

По проекта се оказват и съпътстващи мерки, изразяващи се в съдействие за ползване на административни услуги при нужда, предоставяне на актуална информация във връзка с разпространението на COVID-19, информация относно управление на семейния бюджет, здравословното хранене и др.

Община Костинброд продължава приема на заявления – декларации от лица, желаещи да бъдат включени в Проект BG05FMOP001-5.001-0055-C05 “3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Костинброд“. Всички идентифицирани нуждаещи се лица подлежат на потвърждаване от Дирекция социално подпомагане – град Костинброд за принадлежност към допустимата целева група.

Можете да изтеглите заявление – декларация за кандидатстване и декларация – данъчна и осигурителна информация.

За повече информация: Община Костинброд, отдел „Социални и хуманитарни дейности“, тел. за връзка: 0721 68 710.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация

 

737 посещения общо 1 посещения за деня
Подписа се допълнително споразумение към договор BG05FMOP001-5.001-0055-C04 между Община Костинброд и Агенция за социално подпомагане за изпълнение на проект „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Костинброд” за увеличаване на единица топъл обяд от 2,70лв. на 2,90лв.