С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

За предстоящата учебна 2022/2023 година в общинските училища ще се приемат деца на 5 и 6-годишна възраст в полудневни подготвителни групи за предучилищно образование. Наред със задължителната образователна програма е осигурена възможност за участие в допълнително обучение по чужди езици, участие в музикални и танцови занимания, приложни изкуства, спортни дейности, допълнителна работа с логопед и ресурсен учител, консултации с психолог.

ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Първо ОУ „В. Левски“, гр. Костинброд – тел.: 0721/66 110; 0721/66 111; 0721/66 112

                                                                             kostinbrod_ou_vlevski@abv.bg  

Второ ОУ „В. Левски“, гр. Костинброд  – тел.: 0721/66 220;  0879 29 78 59
                                                                           kostinbrod_2ou@abv.bg  

ОУ „Отец Паисий“, с. Петърч – 07116/20 33;   kost_pet@abv.bg

Записването в подготвителните групи в училищата става на място извън общото класиране за детските градини.

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ:

Свободните места за прием на деца за учебната 2022/2023 година се обявяват на интернет страницата на Община Костинброд и на информационните табла на съответните детски заведения  в срок до 31 март  на текущата година.

За кандидатстване се подава попълнено заявление по образец  до директора на едно от детските заведения в срок от 01.04.2022 г. до 10.05.2022 г. и важи за всички детски заведения на територията на община Костинброд.

ЗАЯВЛЕНИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ АДРЕСИ!

ЗА  КЛАСИРАНЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ:

Класирането се извършва по график, определен от Общинска администрация.

Графикът се публикува на интернет страницата  на Община Костинброд и се обявява на видно място в детските заведения в срок до 31.05.2022 г.

Информация за първото класиране се публикува на интернет страницата на Община Костинброд и се изнася в списъци пред  детските градини на 31.05.2022 г.

В 10-дневен срок от обявяването на списъците, родителите/настойниците на приетите деца писмено потвърждават записването  при директора на съответното детско заведение, като подават заявление за прием по образец,  заедно с необходимите документи, доказващи общи и социални критерии.

При записване родителят/настойникът се запознава със списъка на необходимите медицински изследвания и документи.

СВОБОДНИ МЕСТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Детска     градина

Деца по възрасти и групи

ДГ „Радост”

гр. Костинброд

ДГ „Пролет”

гр. Костинброд

ДГ „Виолина”

с. Петърч

 

ДГ „Детелина”

с. Драговищица

 

Яслена група –

деца, родени 2020 и 2021 г.

30 24 24 21
Първа група –

деца, родени през 2019 г.

30 60 30 20 – родени 2018 и 2019
Втора група –

деца, родени през 2018 г.

0 0 2 0

 

Подготвителна целодневна група – 5-  годишни 0 0 0 0
Подготвителна целодневна група – 6- годишни 0 0 9 0
Разновъзрастови /сборни/ групи 0 филиал с. Голяновци – родени 2016, 2017,

2018 и 2019 година

5

0 0

 

ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДГ „Радост“ , гр. Костинброд – тел.: 0721/66 224; 0721//66 080  odzradost2005@abv.bg

ДГ „Пролет“ , гр. Костинброд – тел.: 0721/66 444; 0898 648 792  odzprolet1982@abv.bg

ДГ „Виолина“, с. Петърч – тел.: 0885 257 021  dg_violina1976@abv.bg

ДГ „Детелина“, с.Драговищица – тел.:07118/23 80; 0882 283 793  dgdetelina_1977@abv.bg

Общинска администрация-Костинброд –  тел.: 0721/68 710; 0889 500 019– t.ivanova@kostinbrod.egov.bg – Таня Кирилова-Иванова                                

ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ Е ДА СЛЕДЯТ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛАСИРАНИЯТА И ДА СПАЗВАТ СРОКОВЕТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ!

 ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване на дете в общинска детска градина на територията на Община Костинброд за учебната ……../……….година

24113 посещения общо 3 посещения за деня
Информация за прием в детските градини и подготвителни групи в училищата