АгроБиоИнститутът (АБИ) към Селскостопанска академия (ССА) е водещ изследователски център в България в областта на растителните и агро-биотехнологии. Дейността на АБИ включва широк кръг фундаментални и приложни изследвания в различни области на биоикономиката, свързани с характеризиране и оползотворяване на националните биоресурси. Институтът и неговия научен състав разполагат с модерно изследователско оборудване и „ноу-хау“ за прилагане на съвременни експериментални методи и подходи. АБИ е акредитиран за обучение на докторанти по специалностите “Генетика” и “Растителна защита”.

С г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд и г-н Александър Ненов зам.-кмет на община Костинброд се срещнаха г-н Мариан Минчев – административен директор на АБИ и проф. д-р Иван Цветков.
Срещата се проведе с цел партньорски взаимоотношения между община Костинброд и АгроБиоИнститутът, чрез сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания, регионалното развитие, земеделието и други дейности, които попадащи в обхвата на института.
Двете институции имат желание да подпишат меморандум за сътрудничество, защото едно от местата за важни изследвания се намира на територията на община Костинброд, а именно Опитната станция по ягодоплодни науки.
Кметът на община Костинброд скоро посети института по ягодоплодни науки в гр. Костинброд. Опитната станция се обновява и преживява истински възход.
Г-н Трайко Младенов на място се срещна с Проф. дбн Иван Атанасов – директор на Агроинститута, който подробно разказа за дейността на института.
На днешната среща г-н Мариан Минчев и проф.д-р Иван Цветков презентираха в кабинета на кмета бъдещата дейност на института в община Костинброд, чрез съхранение и опазване сортове лозя на генбанк /изходен образец/.
На територията на община Костинброд са засяти 50 сорта като капацитетът е 118 изходни образци.

Община Костинброд насърчава развитието на науките и възнамерява да подкрепи всяка една научноизследователска дейност и нейното развитие на своя територия.

14078 посещения общо 1 посещения за деня
Кметът на община Костинброд проведе среща с представители на АгроБиоИнститут към Селскостопанската академия