ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Срокът за подаване на декларации за имоти на граждани и предприятия, които няма да се използват през цялата следваща година по чл.18,ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Костинброд изтича на 31 октомври 2022 година.

От Общинска администрация


ВАЖНО Съобщение
Срокът за подаване на декларации за определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията, попадащи в границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, за вида и броя на съдовете за съхранение на битовите отпадъци, които ще се използват през следващата година по реда на чл.16,ал.1, от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Костинброд изтича на 31 октомври 2022 година.

От Общинска администрация

 

7757 посещения общо 2 посещения за деня
Важни съобщения – местни данъци и такси