ДО ЖИТЕЛИТЕ НА
ОБЩИНА КОСТИНБРОД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

         Уведомяваме Ви, че на основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Костинброд съобщава на всички заинтересовани лица, че се организира обществено обсъждане на Предварителния проект на Общия устройствен план на община (ОУПО) Костинброд и Екологичната оценка (ЕО) на плана.

Общественото обсъждане ще се проведе, както следва:

 • ОУП на с.Бучин проход на 25.10.2018 г. /четвъртък/от 12:00 часав кметство с.Бучин проход;
 • ОУП на с.Дръмша, с.Дреново, с.Понор на 25.10.2018 г. /четвъртък/ от 14:00 часав кметство с.Дръмша;
 • ОУП на с.Чибаовци на 25.10.2018 г. /четвъртък/ от 16:00 часав кметство с.Чибаовци;
 • ОУП на с.Градец и с.Царичина на 25.10.2018 г. /четвъртък/ от 18:00 часав кметство с. Градец;
 • ОУП на с.Богьовци на 26.10.2018 г. /петък/ от 13:00 часав кметство на с.Богьовци;
 • ОУП на с.Безден на 26.10.2018 г. /петък/ от 15:00 часа в читалище „Илинден – 2012“, с. Безден;
 • ОУП на с.Опицвет на 26.10.2018 г. /петък/  от 17:00 часа в читалище „Разум“, с.Опицвет;
 • ОУП НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД НА 27.10.2018 Г. /СЪБОТА/ ОТ 11:00 ЧАСА В ЧИТАЛИШЕ „ИВАН ВАЗОВ-1947“, ГР. КОСТИНБРОД;
 • ОУП на с. Петърч на 28.10.2018 г. /неделя/ от 10:00 часав читалище „Нов живот“, с. Петърч;
 • ОУП на с. Драговищица на 28.10.2018 г. /неделя/ от 14:00 часа в читалище „Георги Сава Раковски“, с. Драговищица;
 • ОУП на с. Голяновци на 28.10.2018 г. /неделя/ от 17:00 часав кметство с. Голяновци.

Проектът на Общия устройствен план на община (ОУПО) Костинброд, Екологичната оценка (ЕО) и всички приложения и материали към него са на разположение на заинтересувани лица в сградата на Общинска администрация Костинброд: гр. Костинброд, ул. Охрид №1, стая №34, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, както и на https://www.kostinbrod.bg. Уведомяваме Ви, че проектът на Общия устройствен план на община (ОУПО) Костинброд и Екологичната оценка (ЕО) са изложени в сградата на Народно читалище „Иван Вазов“, пл. „Иван Вазов“, гр. Костинброд, където можете да се запознаете с тях.

Всеки работен ден до датата и часа на провежданото обсъждане, по време на същото и до три работни дни след него, в сградата на Общинска администрация Костинброд, се приемат писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси относно горецитираните документи.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
От Общинска администрация Костинброд

276 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА