Община Костинброд отпуска еднократна финансова помощ веднъж годишно на социално слаби лица, лица с наличие на тежко хронично заболяване с 90% и над 90% трайно намалена работоспособност, или I група инвалидност, доказващи се с медицинска документация.

Помощта се отпуска на лица с постоянен адрес на територията на Общината,  въз основа на  подадено писмено заявление до кмета на Община Костинброд, по утвърден от него образец. Заявленията и приложените необходими документи се разглеждат от постоянна комисия, назначена със заповед на кмета на Общината.

При необходимост, Общински съвет – Костинброд, на свое заседание, с решение, може да определи сума, според индивидуалния случай, която да послужи за подпомагане на болното лице/възстановяване на щети след нанесени поражения на жилища.

Пораженията на жилища се доказват с удостоверение от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.

През 2022г. са подпомогнати над 200 лица, жители на Община Костинброд.

За повече информация – 0721/ 68 710 – Лиляна Иванова – ст. експерт „Социални дейности“, Общинска администрация Костинброд.

Заявление

394 посещения общо 1 посещения за деня
Еднократна финансова помощ