57 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Работник, изпълняващ доставки по домовете” към общинска администрация Костинброд, във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0002-С01, по проект BG05SFPR002-2.001-0002 “Грижа в дома в община Костинброд”