Проектът се финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ съфинансирано от „Европейския фонд за регионално развитие“.

Бенефициенти по проекта: Община Костинброд (водеща община), общини – партньори – Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге.

Със символична „първа копка“ и тържествен водосвет от отец Николай се започнаха строителните дейности по изграждането на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за биоразградими отпадъци в землището на с. Богьовци, община Костинброд.

Инсталацията за предварително третиране на смесено събран битов отпадък е предвидено да обслужва всички общини от РСУО Костинброд, а именно, общините: Костинброд, Божурище, Годеч, Сливница, Драгоман и Своге.

Компостиращата инсталация за преработка на разделно събран зелен отпадък ще обслужва общините Костинброд, Божурище и Годеч. Като ще има още две компостиращи инсталации – една в община Своге, чието изграждане започна и една в община Сливница, която ще обслужва  общините Сливница и Драгоман. Строежът за тях предстои.

Официалната церемония се състоя днес, 31 март 2023г., в Регионално ДЕПО – Костинброд, община Костинброд.

След успешното провеждане на обществените поръчки, с които бяха определени изпълнителите за строителство и упражняване на авторски надзор – ДЗЗД „Зелено строителство – Костинброд“ включващо фирмите „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД и „БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ“ АД и за Строителен надзор – ДЗЗД „Геострой Консулт “състоящо се от фирмите „ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „МЪРЧАНТ ГРУП“ ООД.

Символичната „първа копка“ направиха  г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, заедно с г-н Радослав Асенов- кмет на община Годеч, г-н Георги Димов- кмет на община Божурище, г-н Валентин Михайлов- заместник- кмет на община Своге и г-жа Емилия Милушева- заместник- кмет на община Драгоман.

На събитието присъстваха също д-р Атанас Тенев – Председател на Общински съвет- Костинброд, заедно с общински съветници, инж. Теодора Гогова-зам.-кмет на общините Костинброд, г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд, кметовете и кметските наместници на населените места в община Костинброд, екипът по управление на проекта, както и други заинтересовани лица.

Общата стойност за изграждане на двата обекта в община Костинброд е в размер на 10 817 300 лв. без ДДС, като същите  трябва да бъдат завършен в рамките на 2023 г.

Обща стойност на проекта: 18 946 706,60 лв

– Размер на финансовия принос на програмата и национално финансиране: 12 058 299,00 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 2 127 935,15 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Р. България;

–  1 634 256,73 лв. собствен принос на бенефициента по проекта

–  3 126 215,72 лв. разходи за възстановим ДДС по проекта

–  Начална и крайна дата на проекта: 07.01.2019 – 07.12.2023г.

Ще бъде изградена компостираща инсталация и съпътстваща инфраструктура към нея, ще бъде закупено оборудване, съоръжения и обзавеждане за инсталация за компостиране.

Кметът на община Костинброд се изказа пред всички присъстващи като заяви: „Надявам се през септември месец инсталациите да са готови и да ги въведем в експлоатация. Този проект е много важен за региона и в частност за община Костинброд, защото е в полза единствено и само за гражданите. От една страна да живеем в по-екологично, чисти градове и села, и второто е да не се повишават таксите за смет.“

Инж. Красимир Дебеляшки – главен еколог на община Костинброд и ръководител на проекта направи обстойно изложение по целите и задачите на проекта: „Основната цел на инсталацията, е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени отпадъци.“

След реализацията на проекта, ще се повиши качеството на услугите в управлението на отпадъците, което ще подобри качеството на живот на населението. Ще подпомогне за подобряване качеството на въздуха и намаляване замърсяването на територията на региона. Ще допринесе за удовлетворяването на основните нужди на жителите на общините.

Новото съоръжение ще преработва всички зелени и биоразградими отпадъци- събрана шума и зелена маса от косенето на тревните площи в общината, орязани клони и храсти, остатъци от насаждения в частни градини, включително негодни за консумация плодове и зеленчуци, изхвърлени от търговски обекти и заведения за хранене.

10789 посещения общо 2 посещения за деня
В Община Костинброд се състоя първа копка в изпълнение на проект BG16M1OP002-2.002-0009 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“