Фирма за зелена енергия ще инвестира в нашата община, за да изгради и развитие соларни фотоволтаични проекти. Това е една важна крачка в нашия стремеж да превърнем България и община Костинброд в модел за устойчива енергетика и да допринесем за опазването на околната среда.

Френската фирма започва сериозна инвестиция в общината ни, след като успя да изпълни ангажиментите си. През изминалата година започна процедурата, като първото писмо за намерение от френската фирма е от 17 юни 2022 г. Последва разглеждане на документи, представяне на Общински съвет- Костинброд и отговор от страната на община Костинброд. В края на 2022 година се подписа и меморандум между община Костинброд и „Сън‘Р интернешънъл“ ЕАД, след единодушно решение от страна на общински съвет – Костинброд.

Фирмата се ползва с подкрепата на френската държава и френската Банка за развитие. Тя е една от 200-те фирми с „кауза“ и с посока към използването на енергия от природата, опазване на природата и реализирането на социални дейности на територията на общините, на които се развива.

Доказана с професионален опит в сферата на възобновяемите източници на енергия, фирмата ще внесе своята експертиза и иновативни решения, за да осигури най-добрите фотоволтаични системи, които отговарят на нуждите на страната. Соларната енергия е надежден източник на електричество, който не само намалява емисиите на въглероден диоксид, но и помага да се намали зависимостта от неустойчиви енергийни източници.

Средствата, които ще получи община Костинброд ще бъдат вкарани в капиталовото строителство на общината ни.

Във време на нарастване на екологичните предизвикателства, преминаването към зелената енергия е не само неизбежно, но и необходимо. Затова община Костинброд и Общински съвет-Костинброд дадоха своето съгласие да се инвестира в иновативни решения в прехода към устойчива енергетика.

Инвестирането в зелена енергия не само ще допринесе за опазването на околната среда, но и ще има положителен икономически ефект върху община Костинброд. Това включва създаването на нови работни места, подпомагането на местната икономика и намаляването на зависимостта от неустойчивите източници на енергия, както и реализирането на важни за общината ни капиталови обекти.

Това партньорство носи множество ползи за община Костинброд.

Първо, ще бъдат създадени нови работни места, което ще подкрепи местната икономика и ще предостави възможности за развитие на местната работна сила.

Второ, фотоволтаичните проекти ще помогнат за стабилизиране на енергийните разходи и ще осигурят достъпна и чиста енергия за местните жители и бизнеси.

Накрая, тези проекти ще помогнат за постигане на екологично съзнателен образ на общината ни и ще я превърнат в лидер в зелената трансформация.

На подписването на предварителния договор от страна на фирмата бяха нейни представители, водени от г-н Саидов – управител на дружеството, а от страна на общината -г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, Д-р Атанас Тенев – председател н общински Съвет – Костинброд и г-н Димитър Григор- общински съветник и председател на Комисия по икономическа и инвестиционна политика, както и арх. Веселин Клянев – главен архитект на община Костинброд и г-жа Анита Кръстанова – главен счетоводител на община Костинброд.

 

Хронология на действията на община Костинброд:

– с писмо за намерение от 17.06.2022г., депозирано в деловодството на община Костинброд с вх.№ 70-00-416/24.06.2022г. е заявено намерение за инвестиция при подходящи условия със заявена концентрация върху конкретни имоти-общинска собственост, подробно описани в писмото;

– след влизане в сила на Решение № 803/24.08.2022г. на Общински съвет – Костинброд между община Костинброд и „Сън’Р Интернешънал“ е подписано писмо за намерение, депозирано в деловодството на община Костинброд с вх.№ 94-Е-189/22.08.2022г., с което страните потвърждават, че ще извършат необходимото проучване и водят добросъвестни преговори за прехвърляне на право на собственост, респ. учредяване на вещни права върху имоти на община Костинброд, при спазване на действащите разпоредби на българското законодателство;

– с писмо от 19.09.2022г., депозирано в деловодството на община Костинброд с вх.№ 94-Е-189/20.09.2022г, Инвеститорът потвърждава, че парцелите на които е извършен оглед за осъществяване на инвестиционното намерение отговарят на изискванията му за реализация на същото;

– с последващо писмо от 05.12.2022г. депозирано в деловодството на община Костинброд с вх.№ 70-00-781/07.12.2022г. от „Сън’Р Костинброд“ ЕООД, с настоящ едноличен собственик на капитала Сън’Р Интернешънъл, Идентификация 908116353, чуждестранно юридическо лице, се конкретизира желаната правна форма за учредяване на вещни права върху имоти – собственост на община Костинброд, а именно: учредяване на право на строеж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, която след сключване на Окончателния договор (както е дефиниран по-долу в настоящия предварителен договор) може да бъде изградена по преценка на Инвеститора върху цялата площ на Имотите (както са дефинирани по-долу в този предварителен договор), с прогнозна мощност на всеки модул до 600 W, и с обща прогнозна инсталирана мощност на цялата фотоволтаичната електроцентрала от 50 МВт., („ФтЕЦ“), като за избягване на съмнение, максимално допустимите параметри на ФтЕЦ ще бъдат, съгласно устройствените планове и инвестиционни проекти, одобрени от компетентните органи след датата на този предварителен договор съгласно чл. 5, както и съпътстваща инфраструктура, включваща електрическа подстанция, преобразувателни подстанции и електрически уредби, спомагателни уредби, присъединителни линейни и площадкови съоръжения, съоръжения за съхранение на електрическа енергия, всички други елементи на техническата инфраструктура, които са необходими за изграждането, експлоатацията и ремонта на ФтЕЦ, в границите на Имотите, включително на транспортната инфраструктура и съоръженията към тях („Съпътстваща инфраструктура“), с цел производство на електроенергия от ВЕИ в поземлени имоти собственост на община Костинброд,

С влязло в сила Решение № 1055/26.04.2023г. Общински свет – Костинброд дава съгласие Община Костинброд, чрез кмета на общината да изготви предварителен договор за учредяване право на строеж върху имоти – собственост на община Костинброд, съгласно приложен Проект, съставляващ приложение и неразделна част от настоящото решение, а именно: ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ.

5476 посещения общо 1 посещения за деня
Започна сериозна инвестиция в община Костинброд. Днес, 19 май, се подписа предварителен договор за отстъпено право на строеж на френската фирма “Сън‘Р интернешънъл” ЕАД.