На 25 май 2023г. се проведе Конференция „Иновативни решения за кръгово строителство“, на която се подписа меморандум между MOBICCON-PRO, представляван в настоящите взаимоотношения от „Главболгарстрой Холдинг“ АД, в качеството му на координатор на проект: „MOBICCON-PRO“ и Община Костинброд, относно СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОБМЕН В ОБЛАСТТА НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР И УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ.

Консорциумът по проект MOBICCON-PRO, член на който е и Институт за икономическа политика, организира конференция на тема „Иновативни решения за кръгово строителство“, която се проведе в Зала 120 (Ректорат) на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

По време на конференцията бяха дискутирани актуалните тенденции в кръговото строителство на европейско равнище, представиха се добри практики от Белгия и Дания, както и иновативни решения за производство на висок клас рециклирани строителни материали, които предстои да бъдат разработени в рамките на MOBICCON-PRO – международен изследователски проект в сферата на кръговата икономика в строителството, финансиран по програма „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз.

В рамките на конференцията бе анонсирано и създаването на Териториален клъстерен център за кръгово строителство в Югоизточна Европа. Центърът има за цел да предостави платформа за обмяна на опит в областта на кръговото строителство между академичните и изследователски среди, публични институции, индустрията, фирми от строителния сектор, браншови асоциации и неправителствени организации. Териториалният клъстерен център ще предложи както виртуална, така и физически достъпна платформа за сътрудничество и консултации по широк кръг от теми, свързани с обработката на строителни отпадъци и повторната употреба на рециклирани продукти и материали, актуалното законодателство и гражданското участие.

Съвсем скоро в Регионално ДЕПО – Костинброд ще бъде изграден проектът „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“, а близо до него инсталация за производство на зелен водород и изграждане на соларни фотоволтаици.

До тези предвидени да се изграждат инсталации, на 25 май  на общо заседание на шесте общини от региона, които се включват в регионално ДЕПО- Костинброд, единодушно беше дадено съгласие за изграждане от община Костинброд,  в сътрудничество с фирма “ Костинброд ЕКО” / оперираща депото за отпадъци / на модерно депо за разделно събиране на отпадъци. На това депо граждани от общината ще могат да прекарват и разделно да сортират различни материали от домакинството си. Подобни модерни депа има изградени в много от развитите в областта на сортирането и съхранението по природосъобразен, екологичен и диференцират начин на отпадъка от домакинската дейност европейски държави. Така общината ще има първият териториален клъстерен център.

На подписването на меморандума за сътрудничество от страна на община Костинброд бяха инж. Теодора Гогова – зам.-кмет на община Костинброд и инж. Красимир Дебеляшки – главен Еколог на община Костинброд.

Проектът MOBICCON-PRO ще разработи, въведе и демонстрира интегрирани иновативни кръгови решения за възстановяване на ресурси от отпадъци от строителство и разрушаване (CDW) и намаляване на потреблението на сурови строителни материали чрез прилагане на селективно разделяне/разрушаване на място, ново рециклиране на CDW и производство на рециклирани и иновативни строителни материали, компоненти и продукти.

Няколко са избраните общини да участват в проекта MOBICCON-PRO, а именно община Костинброд, община Сливница, община Самоков и община Монтана.

Проектът ще валидира иновативни технически, бизнес, потребителски и социални модели за управление на CDW, за да се подобри жизнеспособността на концепцията за кръгова икономика чрез:

–         създаване на прототипи на иновативно оборудване и мобилни технически решения за осигуряване на високо качество на рециклирани материали и продукти;

–         разработване на обещаващи LCA/LCC инструменти, дигитализиране на CDW и управление на рециклирани продукти и

–         прилагане на иновативни строителни материали и продукти на демонстрационни обекти. Тяхната жизнеспособност и устойчивост трябва да бъдат тествани, за да се коригира и валидира бизнес моделът преди неговото копиране.

Трябва да се осигури експериментално тестване на общинско ниво на кръговото решение, за да се докаже устойчивостта на концепцията на местно ниво.

MOBICCON-PRO също така ще засили сътрудничеството и общественото участие между частни, публични и научни ключови заинтересовани страни чрез създаването на Териториален кръгов център и схеми за компенсации.

Днешният меморандум е между „Главболгарстрой Холдинг“ АД –координатор на проекта и община Костинброд.

Главболгарстрой Холдинг АД (GBS) е изпълнител на проекта и най-голямата строителна корпоративна група в България с над 300 милиона евро годишен оборот и една от най-големите строителни компании в Югоизточна Европа (ЮИЕ).

С радост заявяваме, че нашата амбиция да станем водеща зелена община в региона и да създадем едно устойчиво и екологично бъдеще за нашите граждани е на път да се случи!

3729 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд става партньор в проект в областта на кръговата икономика и управлението на строителните отпадъци. Пореден “зелен проект” в политиката на община Костинброд за модерна европейска община.