343 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД-СВОГЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDN001-19.711 по подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”