О Б Я В А

от

Комисия, назначена със Заповед № РД-05-347/20.09.2013 г. на кмета на община Костинброд, за разглеждане и оценка на оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален № 00035-2013-0003 в регистъра на АОП и с предмет: Избор на изпълнител на СМР за изпълнение на "Работен проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, община Костинброд".

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален № 00035-2013-0003 в регистъра на АОП и с предмет: Избор на изпълнител на СМР за изпълнение на "Работен проект за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, община Костинброд"., на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на ценовите предложения на участниците в откритата процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя ще се осъществи на 14 март 2014г. от 08:30 часа в Малък салон на Народно читалище „Иван Вазов 1947“ на адрес: гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1.

На отварянето на ценовите предложения право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Председател комисия:

Снежа Трендафилова

съгласно Заповед № РД-05-347/20.09.2013 г. на кмета на община Костинброд

 

3556 посещения общо 2 посещения за деня