248 посещения общо 2 посещения за деня
Сключен договор по проект № BG05SFPR002-2.002-0150 „Укрепване на общинския капацитет в община Костинброд“ – финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027