ПРОЕКТ за: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023 Г.

139 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД