С  Решение РД-02-36-203/07.02.2024г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени:

Проект № BG-RRP-4.020-0268 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в НЧ „Нов живот– 1919“, с. Петърч, община Костинброд“ по процедура № BG-RRP-4.020 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ“, финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Проектното предложение предвижда изпълнението на мерки за енергоспестяване, предписани в изготвено обследване за енергийна ефективност на сградата на НЧ „Нов живот– 1919“, с. Петърч, община Костинброд, с цел достигане енергиен клас „В“ при настоящо състояние на сградата – енергиен клас „С“.

В сегашното си състояние сградата не съответства на минималните нормативни изисквания и съгласно доклада от проведеното обследване за енергийна ефективност се предвижда изпълнението на следните мерки:

– Топлоизолиране на стени/фасади;

– Топлоизолиране на таванска плоча и покрив;

– Подмяна на дограма намаляване на коефициента на топлопреминаване и нормализиране на коефициента на инфилтрация на студен въздух.

Общият бюджет на проекта е в размер на 693 470.42лв., а срокът за изпълнение на дейностите е 30 месеца.

Проект № BG-RRP-4.020-0272 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в НЧ „Развитие – 1933“, с. Чибаовци, община Костинброд“ по процедура № BG-RRP-4.020 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ“, финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Проектното предложение предвижда изпълнението на мерки за eнергоспестяване, предписани в изготвено обследване за енергийна ефективност на сградата на Народно читалище „Развитие – 1933“, с. Чибаовци, общ. Костинброд, за достигане енергиен клас „А“ при настоящо състояние насградата – енергиен клас „G“.

В сегашното си състояние сградата не съответства на минималните нормативни изисквания и съгласно доклада от проведеното обследване за енергийна ефективност, се предвижда изпълнението на следните мерки:

– Топлоизолация на стени/фасади;

– Топлоизолация на таванска плоча;

– Подмяна на дограма – намаляване на коефициента на топлопреминаване и нормализиране на коефициента на инфилтрация на студен въздух;

– Подмяна и изграждане на отоплителна инсталация.

Общият бюджет на проекта възлиза на 589 818.57лв., а срокът за изпълнение на дейностите е 30 месеца.

Читалищата за хората имат важна роля в запазването на националното културно наследство и насърчаването на четенето и образованието в обществото. Читалището не е просто сграда. То е духовно средище, предлагащо място за интелектуална и културна изява на населението. Читалището е българския дух, запазил своята идентичност през вековете!

И двете читалища се намират на изцяло реновирани площади, с деен социален живот в селата, с добри танцови състави, които с различни културни събития съхраняват традициите на българите. Ангажимент на община Костинброд е да надгражда селата в общината и да поддържа социалното развитие на населението.

8305 посещения общо 5 посещения за деня
ОБЩИНА КОСТИНБРОД С НОВИ СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ ! Две от читалищата в община Костинброд ще бъдат напълно обновени и модернизирани с проекти за енергийна ефективност! НЧ „Нов живот– 1919“, с. Петърч  и НЧ „Развитие – 1933“, с. Чибаовци с нова визия!