Кметовете на Костинброд, Сливница и Челопеч са представители на общините от Софийска област в Регионалния съвет за развитие.

На 17 април 2024 г. в онлайн формат се проведе избор на представители на общините от Софийска област в Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападния район за планиране. 

 Съветът има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС и реализиране на интегрираните териториални инвестиции. Съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие, НСОРБ организира при пълна прозрачност процедурата за избор на представителите на общините в РСР. Местните власти от Софийска област имат 3-има представители в Регионалния съвет за развитие. 

Броят на представителите на общините в РСР се определя в зависимост от броя на населението. За Югозападния район за планиране те са 17 от общо 22-мата членове на Съвета. Отделна квота от 6-има представители има Столична община. 

Съгласно закона, представители и заместник-представители в Регионалните съвети за развитие могат да бъдат само кметове на общини и председатели на общински съвети от съответния район за планиране.  

Правилата за избор на представителите на общините в Регионалните съвети за развитие са разработени на основание чл. 29, ал.13 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, одобрени са от УС на НСОРБ и са съгласувани от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

 Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева запозна участниците в заседанието с функциите на РСР и различните формати на експертна подкрепа за неговата работа. 

Гласуването за предложените кандидати бе направено чрез специална онлайн платформа, разработена от НСОРБ, която представя резултатите за номинираните в реално време. За членове на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район бяха избрани следните представители на общините:

Титуляри: 

Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд 
Васко Стоилков – кмет на Община Сливница 
Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч 

В рамките на една седмица община Костинброд има ключови позиции в две важни за развитието на общината съвета, а именно Регионалния съвет за развитие на Югозападния район за планиране и Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/, където в управителния съвет е г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд.

1036 посещения общо 1 посещения за деня
Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, бе избран за член на управителния съвет на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район за планиране