З А П О В Е Д
№ РД-05-196/13.05.2016 г.

гр. Костинброд

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.11 и чл.12 от Наредба № Із-1053 / 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, чл.4 от наредбата за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Костинброд и във връзка с писмо рег. № 04-00-3619/27.04.2016 г. на Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Забранявам паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви, растителни отпадъци в и извън земеделските имоти и земите от горския фонд и в защитени територии на община Костинброд.

2. При извършване дейности в земеделски земи да се завиши вниманието по спазване изискванията на чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи и разпоредбата на чл.12 от Наредба № Із-1053 / 19.04.2011 г. , касаещи пълната забрана за палене на стърнища и други растителни остатъци в земеделски земи.

3. Да се създаде организация по изпълнението на превантивни мерки за предотвратяване и намаляване на последиците от възникване на пожари от небрежност при боравене с открит огън.

4. Кметовете да организират по места денонощна телефонна връзка с органите за пожарна безопасност и общински инспекторат за информиране в случай на пожар.

5. Лицата, нарушаващи разпоредбите на настоящата заповед, носят административно-наказателна отговорност съгласно действащото законодателство –  глоба от 1500 до 6000 лв. по Закона за опазване на земеделските земи и от 200 до 20000 лв. по Закона за опазване на околната среда.

Копия от настоящата ми заповед да се изпратят до всички кметове и кметски наместници и се поставят на видно място за сведение на гражданите.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Боби Спиридонов Бачев – Секретар на община Костинброд.

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ

кмет на община Костинброд

2587 посещения общо 1 посещения за деня