Покана

Техническа документация

Оферти пазарни консултации

Решение

3584 посещения общо 1 посещения за деня
ПК – 2016 -2 Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка М07— „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба No 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от Мярка М07— „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“