Общинска администрация – гр.Костинброд излиза с официално становище във връзка с появилите се в социалните мрежи и разпространявани като слухове спекулациони твърдения относно планираното бъдеще, предназначено от органите на местното управление на скоро прехвърленият недвижим имот – частна държавна собственост в село Безден, местност „Росничката“.

В тази връзка с цел своевременно пресичане на опитите на някой лица „неволно или умишлено” да провокират социално напрежение в община Костинброд, общинска администрация – гр.Костинброд предоставя на гражданите следната информация :
В горепосоченият недвижим имот ще бъде реализирана социална услуга :
„Център за временно настаняване” на български граждани, временно или трайно лишени от дом и настаняване от семеен тип за семейства в риск.
В центъра за временно настаняване ще се предоставя комплекс от временни услуги на лица – български граждани, които са без дом, като услугите ще са насочени към задоволяване на ежедневните потребности на намиращи се в неравностойно положение наши граждани.
Центърът за временно настаняване ще бъде за стари хора и младежи, като ще предоставя подслон и задоволява ежедневните потребности на лица за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година.
В центъра ще се осъществяват дейности за младежи и възрастни хора от уязвимите групи – бездомни, самотно живеещи в тежко здравословно състояние или лица със съответни медицински проблеми и необходимости.
Като техните потребности ще бъдат задоволявани с най-модерните социални и здравословни услуги, осигурявани на най-високо общинско, областно и национално ниво!

3601 посещения общо 1 посещения за деня