11.02.2019

1. Регистрация на процедурата за предварителен контрол в SSI: 20190204-00035-0060,
2. Решение № РД-05-42/08.02.2019 г. – ID: 893504,
3. Обявление №08-00-14.1/08.02.2019 г. – ID: 893515

13.02.2019 г.
1. Публикувано Обявление в 31 брой на ОВ, серия S № 2019/S 031-069755 с Номер на документа 69755-2019:
2. Адрес на публикацията в TED:  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69755-2019:TEXT:BG:HTML
3. Утвърдена документация с указания за подготовка на оферти, Технически спецификации, Методика за оценка, Образци за попълване и Проект на договор и еЕЕДОП,
4.  Информация по преписката в АОП – ID: 00035-2019-0002

129 посещения общо 4 посещения за деня
ОП 2019-2 Осигуряване на външна експертна помощ при организация и управление на проект “Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”