21.03.2022
ПРОЕКТ за
Н А Р Е Д Б А ЗА  ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ 

МОТИВИ към Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства,  управлявани от или обслужващи лица с трайни увреждания на територията на Община Костинброд

06.03.2022

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Община Костинброд уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на общината  са  публикувани предложените изменения на Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските бюджетни структури  и дофинансиране на допълнително приета численост в Общинската администрация, независимо от източниците на финансиране.

На основание чл.26, ал.4 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение. Предложения и становища могат да бъдат депозирани в община Костинброд – Център за административно обслужване-гр.Костинброд, ул. „Охрид“ №1 или на e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com.

МОТИВИ за приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските бюджетни структури и дофинансиране на допълнително приета численост в Общинската администрация, независимо от източниците на финансиране.

Приложение №1
Към чл.4, ал.2 от Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските структури и дофинансиране на допълнително приета численост в общинската администрация

20.01.2021
ПРОЕКТ
НАРЕДБА за условията и реда за ползването на спортни обекти, собственост на Община Костинброд

Мотиви

13.01.2021
Проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Костинброд в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала

МОТИВИ към Проекта

23.12.2020
Проект за изменение на Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските бюджетни структури и дофинансиране на допълнително приета численост в Общинска администрация, независимо от източниците на финансиране и Приложение №1 към нея

23.12.2020
Проект на Наредбата за символиката на Община Костинброд
МОТИВИ към Проекта

23.11.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Община Костинброд уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на общината  е  публикуван проект на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Костинброд.

На основание чл.26, ал.4 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение. Предложения и становища могат да бъдат депозирани в община Костинброд – Център за административно обслужване-гр.Костинброд, ул. „Охрид“ №1 или на e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com.

МОТИВИ към Проекта на Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Костинброд

Проект
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Костинброд


26.10.2020
ПРОЕКТ НА  НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ  КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 и АЛ. 3  ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ОТНОСНО:  ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ  КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3  от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението  и прозрачност в дейността на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страницата на Община Костинброд на 26.10.2020г. се приемат предложения и становища относно така изготвения Проект за  Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в Община Костинброд на основание чл. 59 ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорт.

 Предложенията се приемат  в Общинска администрация-Костинброд:

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

По електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com

Отдел „Социални и хуманитарни дейности“
На тел: 0721 68 710

МОТИВИ
Проект за  Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в Община Костинброд

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА
УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД

bg Български
X
Размер на шрифта