26.04.2024
ПРОЕКТ за Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

19.01.2024

11.01.2024

Проложение-2-към-чл.56-2-1

 

11.01.2024

 

22.12.2023

 

19.04.2023

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД.

ПРОЕКТ!
Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на   местните такси и  цени на услуги на територията на община Костинброд

 

23.02.2023
ПРОЕКТ!
Приемане на изменение и допълнение на Наредба приета с Решение№580/24.01.2014 г., изменена с решение №352/22.12.2016 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Костинброд.

Мотиви

 

10.01.2023
Обявление съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА относно Проект за изменение и допълнение на “ Правилник  за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала , с репродуктивни проблеми на територията на община Костинброд“

Обявление

Промяна в Правилник

ПРОЕКТ  НА П Р А В И Л Н И К
за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Костинброд

 

26.10.2022

О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ На жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост

На основание чл. 77, във вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Костинброд, уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 25.11.2022 година могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост (наричана по-долу за краткост Процедурата).

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Костинброд.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Процедура чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на https://www.kostinbrod.bg

МОТИВИ:
1.Причини, които налагат приемането

При изработването на проекта на процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Необходимостта от подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост е свързано с това, че общината като орган на местната власт изпълнява основна роля при кандидатстването и изпълнението на проекти за енергийно обновяване на жилищни сгради.

С цел подпомагане на сдруженията на собствениците и улесняване процеса на кандидатстване на сдруженията и изготвяне на изискуемите документи, Община Костинброд изготви Процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Община Костинброд ще подпомага с финансови средства Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост на територията на община Костинброд, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост за извършване на подготвителни дейности за обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики на сградите и изготвяне на технически паспорти, във връзка с последващо кандидатстване на Сдруженията на собствениците по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Съгласно заложените изисквания на проект „Подкрепа за енергийно обновяване на жилищния фонд“ в одобрения Национален план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/, както и съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за енергийно обновяване на жилищния фонд – Етап I” /проект/, сдруженията на собствениците кандидатстват по обявена процедура за енергийно обновяване с изготвени енергийно и техническо обследване на сградата.

Сдружения на собствениците на сгради в режим на етажна собственост, желаещи да получат подпомагане от Община Костинброд могат да кандидатстват ако отговарят на описаните условия за кандидатстване за подпомагане съгласно процедурата за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост.

2. Цели, които се поставят

2.1. Регламентиране на правила за подпомагане от общината на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост.

Поради предвидените в процедурата два крайни срока за кандидатстване, а именно 15.02.2023г. и 31.03.2023 г., е необходимо в най-кратки срокове сключване на договори за възлагане на обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт, тъй като същите са част от „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“.

Без тези документи не е възможно участие на сдруженията на собствениците в процедурата.

Отчитайки кратките срокове, с които разполагат сдруженията на собствениците за подготовката на изискуемите документи и с цел осигуряване на възможността им за участие в процедурата, като спазят крайните срокове. В противен случай /ненавременната подготовка на всички необходими документи/ сдруженията на собствениците биха се лишили от възможността да участват в горепосочената процедура. Съгласно проекта на насоки, общината е определена като администратор и водещ партньор, подаваща формуляр за кандидатстване и отговорна за изпълнението на всички дейности по проекта.

2.2. Улесняване на процеса на последващо кандидатстване на сдруженията на собственици по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” и изготвяне на изискуеми по процедурата документи.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Процедура.

Община Костинброд предвижда от собствени приходи да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 100 000 (сто хиляди) лева с включен ДДС за подпомагане на Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост на територията на община Костинброд, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост за извършване на подготвителни дейности за обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики на сградите и изготвяне на технически паспорти, във връзка с последващо кандидатстване на Сдруженията на собствениците по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Резултатите, които се очакват от прилагането на процедурата за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост са:

– Подпомагане на сдруженията на собствениците за извършване на подготвителните дейности – обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт чрез осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на посочените по-горе дейности;

– Извършване на задължителните съгласно Проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” | МРРБ (mrrb.bg) подготвителни дейности и установяване на енергийните и техническите характеристики на сградите.

– Улесняване процеса на последващо кандидатстване на сдружения на собственици по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”, чрез подпомагане набавянето на изискуеми по процедурата документи за сдружения на собственици.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект на процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число – в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Същият е съобразен с Проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” | МРРБ (mrrb.bg).

Настоящият проект на процедура за подпомагане на сдружения на собственици за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост съдържа следните приложения:

  • Процедура за финансова помощ;
  • Приложение №1. Заявление за подпомагане;
  • Приложение №1.1. Покана за общо събрание на сдружението на собствениците;
  • Приложение №1.2. Протокол от залепване;
  • Приложение №1.3. Протокол за проведено общо събрание на сдружението на собствениците;
  • Приложение №2.Покана за прием на заявления;
  • Приложение №3. Споразумение за подпомаганe;

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ
Кмет на община Костинброд

 

СПИСЪК ОТ ФАЙЛОВЕ
Приложение 1  Заявление за участие
Приложение 1.1  Покана
Приложение 1.2  Протокол
Приложение 1.3.  Протокол от общо събрание
Приложение 2   Покана за участие
Приложение 3  Споразумение
ПРОЦЕДУРА

 

17.10.2022

ПРОЕКТ
Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

 

01.09.2022

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [412.61 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [894.04 KB]

17.06.2022

 

21.03.2022
ПРОЕКТ за
Н А Р Е Д Б А ЗА  ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ 

МОТИВИ към Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства,  управлявани от или обслужващи лица с трайни увреждания на територията на Община Костинброд

06.03.2022

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Община Костинброд уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на общината  са  публикувани предложените изменения на Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските бюджетни структури  и дофинансиране на допълнително приета численост в Общинската администрация, независимо от източниците на финансиране.

На основание чл.26, ал.4 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение. Предложения и становища могат да бъдат депозирани в община Костинброд – Център за административно обслужване-гр.Костинброд, ул. „Охрид“ №1 или на e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com.

МОТИВИ за приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските бюджетни структури и дофинансиране на допълнително приета численост в Общинската администрация, независимо от източниците на финансиране.

Приложение №1
Към чл.4, ал.2 от Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските структури и дофинансиране на допълнително приета численост в общинската администрация

20.01.2021
ПРОЕКТ
НАРЕДБА за условията и реда за ползването на спортни обекти, собственост на Община Костинброд

Мотиви

13.01.2021
Проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Костинброд в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала

МОТИВИ към Проекта

23.12.2020
Проект за изменение на Наредбата за определяне на диапазона на основните заплати на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в общинските бюджетни структури и дофинансиране на допълнително приета численост в Общинска администрация, независимо от източниците на финансиране и Приложение №1 към нея

23.12.2020
Проект на Наредбата за символиката на Община Костинброд
МОТИВИ към Проекта

23.11.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Община Костинброд уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на общината  е  публикуван проект на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Костинброд.

На основание чл.26, ал.4 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение. Предложения и становища могат да бъдат депозирани в община Костинброд – Център за административно обслужване-гр.Костинброд, ул. „Охрид“ №1 или на e-mail: kostinbrod.bg@gmail.com.

МОТИВИ към Проекта на Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Костинброд

Проект
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Костинброд


26.10.2020
ПРОЕКТ НА  НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ  КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 и АЛ. 3  ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ОТНОСНО:  ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ  КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3  от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението  и прозрачност в дейността на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страницата на Община Костинброд на 26.10.2020г. се приемат предложения и становища относно така изготвения Проект за  Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в Община Костинброд на основание чл. 59 ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорт.

 Предложенията се приемат  в Общинска администрация-Костинброд:

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

По електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com

Отдел „Социални и хуманитарни дейности“
На тел: 0721 68 710

МОТИВИ
Проект за  Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в Община Костинброд

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА
УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД