26.10.2020

ПРОЕКТ НА  НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ  КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 и АЛ. 3  ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ОТНОСНО:  ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ  КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД 

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3  от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението  и прозрачност в дейността на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуването на настоящото обявление на интернет страницата на Община Костинброд на 26.10.2020г. се приемат предложения и становища относно така изготвения Проект за  Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в Община Костинброд на основание чл. 59 ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорт.

 Предложенията се приемат  в Общинска администрация-Костинброд:

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00Ч.

По електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com

Отдел „Социални и хуманитарни дейности“
На тел: 0721 68 710

МОТИВИ
Проект за  Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в Община Костинброд

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА
УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Размер на шрифта
Промяна на контраста